Naturmangfold

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Naturmangfold

I dag anses utryddelsen av arter som en av de viktigste og største miljøtrusler verden står overfor. På global basis er det påvist at arter har dødd ut i stadig høyere tempo i løpet av de siste tiårene. Den viktigste årsaken til tap av arter og bestander antas å være bortfall og forringelser av leveområder for planter og dyr som følge av inngrep, arealbruk og arealbruksendringer. Med bærekraftig forvaltning menes at naturressurser skal brukes og forvaltes på en slik måte at det er mulig å ta vare på og sikre det biologiske mangfoldets utviklingsmuligheter. I dag og i fremtiden.

For å kunne ta vare på naturmangfoldet, må vi først vite hvilke naturverdier vi har og hvordan ulike menneskeskapte faktorer påvirker disse. Denne kunnskapen brukes som grunnlag for nødvendige beslutninger. Samtidig er det viktig å gjennomføre målrettede tiltak for å sikre verdifullt plante- og dyreliv i kommunen.

Internasjonale og nasjonale mål og lovverk danner rammen for hvordan kommunen skal ta ansvar i sin lokale forvaltning av naturmangfoldet.

Utfordring

Det er en utfordring å forvalte arealene slik at naturområdene ikke ødelegges eller forringes i kvalitet. Viktige områder for naturmangfold innarbeides/sikres i kommuneplanen, reguleringsplaner og dispensasjonssaker men også gjennom naturvernområder og skjøtselsplansområder.

Det er foretatt kartlegging av naturmangfold i Søgne over flere år og består i dag av over 600 naturtyperegistreringer og en stor mengde artsforekomster. Resultatene av naturtypekartleggingen er lagt ut på nasjonal kartserver.

Et eksempel på en viktig naturtype som ikke sjelden er aktuell i Søgne i forbindelse med søknader om mudring, brygger og legging av rør og ledninger, er ålegress. Ålegressamfunn er blant annet viktig gyte- oppvekst – og beiteområde for fisk. De ulike forekomstene er verdsatt fra A til C og ulike tiltak vil naturlig nok ha ulik effekt på forekomsten. Ålegress vokser i spredte forekomster på sand- og mudderbunn i grunne, kystnære områder. Ålegress er et viktig oppvekstområde for fiskeyngel og et habitat som tiltrekkes seg mange arter av både planter og dyr.

Ålegress – en regnskog under vann - https://www.youtube.com/watch?v=WXTdInwZ9rY

Oversikt over viktige naturtyper og arter er samlet i egne databaser:

gir gode oversikter over verdifull natur som vi skal ta vare på.

Naturmangfoldloven

Fremmede arter truer mangfoldet

En fremmed art er en art som er blitt innført til områder den normalt ikke lever i. Spredning av fremmede arter er en av de største truslene mot det biologiske mangfoldet både i Norge og globalt. Arter fraktes bevisst eller ubevisst ved menneskenes hjelp inn i økosystemer de ikke finnes i fra før. Noen ganger medfører dette betydelige skader på det opprinnelige biomangfoldet. Fremmede arter gir i tillegg ofte negative økonomiske konsekvenser, helserisiko og andre skadelige effekter. De fremmede artene er vurdert i forhold til den økologiske risiko den utgjør. Artene som blir vurdert til å komme i de to verste kategoriene, «høy risiko og «svært høy risiko» havner på svartelista   

I Søgne er det registrert en rekke forekomster av svartelista arter med «høy risiko» og «svært høy risiko» En betydelig del av disse artene og forekomstene er hageplanter som er spredd i naturen, blant annet gjennom dumping av hageavfall.

Eksempel på andre typer svartelista arter i Søgne som ikke tilhører planteriket, er stillehavsøsters, kanadagås og villmink. Bekjempelse av svartelista arter i offentlig regi i første rekke knyttet til naturvernområder. Søgne kommune har påbegynt arbeid også utenfor verneområdene.

Svartelista arter i Søgne

Registrerte forekomster av svartelista arter med «høy risiko» og «svært høy risiko» i Søgne.

Registrerte forekomstene av svartelistearter i Søgne

Du kan også selv registrere deg som rapportør og legge inn dine egne observasjoner.

Det er særlig to plantearter som er aktuelle i Søgne – parkslirekne og rynkerose . Begge disse er lett gjenkjennelige og finnes mange steder i Søgne.

 


Publisert: 10.12.2015 09:53
Sist endret: 10.12.2015 09:55