Seksjonering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Seksjonering/reseksjonering

Seksjonering av en bebygd eiendom vil si å dele opp bygningen i flere eierseksjoner. En eierseksjon er en sameieandel i en fast eiendom som er knyttet mot en eksklusiv bruksrett til en bestemt del av bygningen/eiendommen. Hvis du vil endre på en allerede seksjonert eiendom, må du søke om reseksjonering.

Seksjonering egner seg for oppdeling av boligblokker, horisontaldelte to- og firemannsboliger, næringsbygg i flere etasjer med forskjellige brukere av etasjene og lignende.

Om seksjonering og reseksjonering

Søknad om seksjonering og utfyllingsveiledning

Søknad om reseksjonering og utfyllingsveiledning

Hjemmelshaver eventuelt fester må underskrive begjæringen.

Vedlegg som skal følge søknaden:
  • Situasjonskart som viser bygningene, eiendomsgrensene og eventuelt uteareal som skal være tilleggsdel til seksjonene.
  • Plantegninger som tydelig viser avgrensning av bruksenhetene, samt forslag til seksjonsnummer.
  • Liste med navn og adresse over leiere av bolig i eiendommen.
  • Vedtekter for eierseksjonsameie.
  • Eventuelle fullmakter.

Søknaden leveres i 2 originale eksemplarer.

Litt om saksgangen

  • Søknaden behandles av geodatavdelingen i Søgne kommune. Det gjøres vedtak om seksjonering/reseksjonering, eventuelt vedtak som nekter seksjonering.
  • Hvis det er utearealer som skal være tilleggsdel til seksjonene, går saken til oppmålingsavdelingen for gjennomføring av oppmålingsforretning.
  • Seksjoneringsvedtaket, melding og vedlegg sendes til Statens kartverk for tinglysing og formell opprettelse av nye seksjoner.
  • Etter tinglysing sender vi tinglyste dokumenter, matrikkelbrev og faktura til rekvirent.

Klageadgang

Vedtak om seksjonering er et enkeltvedtak etter forvaltningslovens bestemmelser, og kan derfor påklages av alle med rettslig klageinteresse. Frist for klage er satt til 3 uker etter mottakelsen av vedtaket.

Gebyrer

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune.

Tinglysingsgebyr og eventuelt oppmålingsgebyr kommer i tillegg.

 

Oppheving av seksjonering

Begjæring om oppheving av seksjoneringer sendes til Søgne kommune, som sletter seksjoneringen. Deretter sendes melding om tinglysing til kartverket.

Mer om oppheving av seksjonering.

 


Publisert: 14.12.2015 15:12
Sist endret: 14.12.2015 15:12