Grensejustering

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent, men maksimalt 500 m2. Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan

Slik søker du om grensejustering

  1. Send søknadsskjema til kommunen.
    Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
  2. Legg ved situasjonskart som viser ønsket justering av grensen.

Søknadsskjema

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

Gebyr

Gebyrregulativ

Klagemuligheter og tvisteløsninger

Matrikkelføring av oppmålingsforretning og seksjonering kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.

Dersom eiendomsgrensene er uklare, eller det oppstår tvist om eiendomsgrensene, kan en av partene ta kontakt med Marnar jordskifterett, tlf. 38 17 64 50, som er en særdomstol for eiendomsrettslige forhold.

Marnar jordskifterett på nett

E-post til jordskifteretten


Publisert: 14.12.2015 12:23
Sist endret: 14.12.2015 12:23