Arealoverføring

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Arealoverføring

Arealoverføring er overføring av areal mellom naboeiendommer, uten at arealet blir opprettet som en egen eiendom.

Arealoverføring innebærer to trinn:

 1. Godkjenning av arealoverføringen.
 2. Oppmåling av ny grense. Grensepunktene blir merket, målt inn og nye grenser registreres i eiendomsregisteret.

Du kan bestille begge tjenestene samtidig, eller bestille de hver for seg. Søknadsskjemaet er det samme for begge tjenestene, men kun søknad om arealoverføring behøver nabovarsel.

Slik søker du om arealoverføring

Får å kunne gjennomføre en arealoverføring må du sende inn søknad til kommunen. Søknaden behandles av byggesaksavdelingen.

Søknaden bør inneholde følgende
 • Søknad signert av alle hjemmelshavere/eiere.
 • Kart som viser hva som skal overføres.
 • Nabovarselskjema og kvitteringsskjema for nabovarsel. Naboliste kan du få ved henvendelse til servicetorget.  
Aktuelle dokumenter som er nødvendige for å få tinglyst overføringen
 • Erklæring om arealoverføring med signatur fra registrert partner
 • Fullmakt
 • Kjøpesum og verdi på arealet
 • Pantefrafall (påtegning på originalt dokument)
 • Samtykke ved urådighet
 • Konsesjonsfritak

Eventuell pant og urådigheter må ordnes opp i avgivende eiers bank. Informasjon om dette fås av Tinglysingen.

Erklæring om arealoverføring

Erklæring om arealoverføring må klargjøres i løpet av prosessen. Dette avklares med saksbehandler på geodatavdelingen. Er det nødvendig med erklæring om konsesjonsfritak, må dere levere dette til saksbehandler på geodatavdelingen før arealoverføringen sendes til tinglysing.

Er det nødvendig med konsesjon må dere selv søke om dette og levere godkjent konsesjon til saksbehandler på landbruksavdelingen før arealoverføringen kan tinglyses.

Geodatavdelingen gjennomfører oppmålingsforretning med arealoverføring i henhold til endelig vedtak. Det utstedes matrikkelbrev som sendes til rekvirenten. Dette gjøres innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Søknadsskjema

Søknad om deling/rekvisisjon av oppmålingsforretning

Erklæring om arealoverføring.

Pris

Gebyrregulativ for arealforvaltningen i Søgne kommune

Klagemuligheter og tvisteløsninger

Matrikkelføring av oppmålingsforretning og seksjonering kan påklages etter reglene i forvaltningsloven. Klagefristen er tre uker.Dersom eiendomsgrensene er uklare, eller det oppstår tvist om eiendomsgrensene, kan en av partene ta kontakt med Marnar jordskifterett, tlf. 38 17 64 50, som er en særdomstol for eiendomsrettslige forhold.

Marnar jordskifterett på nett
E-post til jordskifteretten

 


Publisert: 14.12.2015 15:07
Sist endret: 14.12.2015 15:08