Skal du bygge?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Byggesakskontoret

Byggesakskontoret i Servicetorget står til tjeneste med informasjon, veiledning, kart, nabooppgaver og skjemaer.

Her kan du som går med planer om å bygge noe, eller har andre spørsmål om byggetiltak du ønsker å utføre, møte opp og få svar på ting du lurer på. Kontoret er betjent av en byggesaksbehandler, og er åpent for både profesjonelle søkere, og deg som har planer om et mindre byggetiltak som du kan utføre selv.

Nye åpningstider

Byggesakskontoret vil fra og med 10. september 2018 ha nye åpningstider.

Åpningstider

Mandag til torsdag 14.00 - 16.00
Fredag 14.00 - 15.30
Lørdag til søndag Stengt

 

Spørsmål om pågående byggesak

Hvis du har søkt om byggetillatelse vil du være tildelt en saksbehandler. Etter plan- og bygningsloven skal all kontakt angående pågående saker, gå via ansvarlig søker for tiltaket. Dette kan være en profesjonell aktør, eller deg selv.Har du spørsmål om din sak, kan du ringe og bestille time hos din saksbehandler, og få avklart det du ønsker svar på, enten via telefon eller et møte med saksbehandler.

Byggesaksbehandlerne er tilgjengelig mellom kl 13.00 og  15.00, tirsdag til fredag. 

Forhåndskonferanse

Dersom det er behov for mer avklaring av saker som kan være kompliserte, vil det være behov for mer informasjon fra tiltakshaver/søker og kommunen.  I slike tilfeller vil vi anbefale at det anmodes om en forhåndskonferanse

Forhåndskonferanse kan anmodes om  mellom kl 13.00 og  15.00, tirsdag til fredag.

Nye regler fra 1. juli 2015

Fra 1. juli 2015 kan en bygge en rekke tiltak uten å søke. Den som skal bygge har imidlertid selv ansvar for å sjekke at tiltaket ikke kommer i strid med plan- og bygningsloven, gjeldende planer eller annet regelverk. Det gjøres oppmerksom på at det fortsatt er byggeforbud i strandsonen. Hvis du har en eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet, må du fortsatt søke om tillatelse før du bygger.

Direktoratet for byggkvalitet har laget en brukervennlig veileder som hjelper deg å finne ut om du slipper å søke om å få bygge, eller om du må sende en byggesøknad til kommunen din.

Må du søke?

Må du søke? Prøv veiviseren: Bygg uten å søke

Registreringsskjema for ikke søknadspliktige tiltak

Registreringsskjema for ikke søknadspliktige tiltak etter 1. juli

Oversikt

Nedenfor finner du kommunens egen oversikt over hvilke tiltak som kan føres opp uten å søke, og informasjon om andre endringer som vil gjøre det enklere for den som ønsker å bygge.

Frittliggende bygning inntil 50 m2 - ikke beboelse

Frittliggende bygning på bebygd eiendom på inntil 50 m2 med avstand minimum 1,0 m fra nabogrensen kan settes i gang uten søknad, men forutsetter at tiltaket er i samsvar med gjeldende planer eller annet regelverk og at:

 • maksimal mønehøyde er 4,0 meter og gesimshøyde er 3,0 meter målt fra ferdig planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen
 • bygningen må være i én etasje og kan ikke underbygges med kjeller
 • bygningen brukes som for eksempel garasje, uthus, verksted, hobbybod, skrivestue, veksthus eller dukkestue
 • bygningen kan ikke inneholde beboelsesrom som kjøkken, stue, soverom eller våtrom eller brukes til overnatting

Vegloven har bestemmelser om for eksempel avkjøring, frisiktsoner og avstand til veimidte, som må følges. Tiltaket kan ikke oppføres i byggeforbudssonen etter jernbaneloven § 10. Offentlige vann- og avløpsanlegg skal ikke overbygges. I følge sanitærforskriftens § 3.4 skal bebyggelse ha avstand til offentlig vann- og/eller avløpsanlegg på minst 4 meter.

Tiltakshaver skal informere kommunen om bygningens plassering når den er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Tilbygg inntil 15 m² - ikke beboelse

Fra 1. juli 2015 er det ikke nødvendig å søke om å oppføre tilbygg på inntil 15 m2. Slike tilbygg skal ikke inneholde rom for varig opphold og må ha en avstand fra nabogrense på minimum 4,0 meter. Eksempler på tilbygg som er unntatt søknadsplikten er for eksempel balkong, veranda og lignende, åpent overbygget inngangsparti eller ved- og sykkelbod.

Det må også her tas hensyn til veglova og hensyn til veglovens bestemmelser.

Tiltakshaver skal informere kommunen om tilbyggets plassering når det er ferdigstilt, slik at plasseringen kan føres inn i kommunens kartgrunnlag.

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner som for eksempel ventilasjonsanlegg, sanitæranlegg og heis, samt varme- og kjøleanlegg er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015.

Det er ikke lenger en forutsetning at reparasjon av installasjonen er begrenset til de installasjonene som er innenfor én bruksenhet eller branncelle.

Andre endringer som er unntatt søknadsplikt fra 1. juli 2015

Levegg

 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde 10,0 m inntil 1, 0 meter fra nabogrense
 • Levegger med høyde inntil 1,8 m og lengde inntil 5,0 meter i nabogrense.

Antenner

 • Antennesystem med høyde inntil 5,0 meter, panelantenner montert på vegg med høyde inntil 2 meter og parabolantenner med diameter inntil 1,2 meter, er unntatt søknadsplikt. Det er en forutsetning at plasseringen ikke innebærer fare for personsikkerhet. Unntaket gjelder ikke der flere antennesystem skal plasseres på samme sted eller på samme fasade.

Mindre støttemur

 • Mindre støttemurer (forstøtningsmurer) med høyde inntil 1,0 meter og avstand fra nabogrense på minst 1,0 meter. I tillegg kan støttemur på inntil 1,5 meter oppføres uten søknad hvor avstand til nabogrense er minst 4,0 meter.

Mindre fylling eller planering av terreng

 • I spredtbygd strøk kan terrengendringen maksimalt avvike 3,0 meter fra opprinnelig terrengnivå. I tettbygd strøk er begrensningen 1,5 meter og på eiendommer for rekke- eller kjedehus og lignende kan avviket maksimalt være 0,5 meter. Avstand fra fyllingsfoten til nabogrense må være minst 1,0 meter. Avvik som er større enn de nevnte krever søknad til kommunen og er avhengig av tillatelse før terrengendringen kan gjennomføres.

Gjerder godkjent etter reindriftsloven

 • Permanente gjerder og anlegg som er godkjent etter reindriftsloven § 24.
Tiltakshavers ansvar

Tiltakshaver har selv ansvar for at tiltaket ikke strider mot plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og gitte tillatelser herunder dispensasjoner. Tiltaket må heller ikke komme i konflikt med annet regelverk.

Informasjon til naboer

Reglene for nabovarsling er noe endret. Det er presisert at det er tilstrekkelig med bruk av elektronisk kommunikasjon. Dette innebærer at nabovarsel kan sendes via epost. Det er fortsatt mulig å benytte seg av registrert postsending (rekommandert) eller personlig overlevering.

Forskriften presiserer at der tiltak er avhengig av dispensasjon, skal nabovarslet uttrykkelig nevne de bestemmelsene det er behov å dispensere fra. Der dispensasjonen berører naboens interesser, skal begrunnelsen for dispensasjonssøknaden vedlegges nabovarselet.

Dersom det går mer enn ett år fra nabovarsling til søknad sendes kommunen, må det varsles på nytt med mindre det er gitt varsel etter plan- og bygningsloven § 12-10 tredje ledd.

Dette innebærer følgende:

Ved utarbeidelse av reguleringsplan eller områdeplan, skal naboer og gjenboere underrettes. Etter plan- og bygningsloven § 12-10 nytt tredje ledd, skal berørte registrerte grunneiere og festere og - så vidt mulig - andre rettighetshavere i planområdet og naboer, få beskjed om at dette kan være den eneste gangen det blir anledning til å komme med merknader i byggesaken

Frister for saksbehandling

For å øke forutsigbarheten for den som ønsker å bygge og effektivisere byggesaksbehandlingen, har regjeringen innført tidsfrister i flere sakskategorier samt gebyrbortfall hvor tidsfristen ikke overholdes.

Fra 1. juli 2015 skal byggesøknader som innebærer dispensasjon fra arealplaner behandles innen 12 uker. Overskridelse av denne fristen innebærer som hovedregel at det totale byggesaksgebyret reduseres med 25 % for hver påbegynte uke. Dette gjelder også separate søknader om dispensasjon.

Søknader om igangsettingstillatelse skal behandles av kommunen innen 3 uker. Tiltaket kan igangsettes dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp.

Ferdigattest

Ferdigattest utstedes ikke for tiltak det er søkt om før 1. januar 1998.

For tiltak der søknad om byggetillatelse ble sendt kommunen i perioden fra og med 1. januar 1998 til og med 30. juni 2010, og det er gitt midlertidig brukstillatelse, skal kommunen utstede ferdigattest når det enten:

a) ikke gjenstod alvorlige forhold etter gitt midlertidig brukstillatelse, og foretak med ansvarsrett for relevant fagområde vurderer og avgir erklæring om at de gjenstående forholdene er utført i samsvar med byggetillatelsen, eller

b) kun gjenstod forhold av mindre betydning etter gitt midlertidig brukstillatelse, og eier eller tiltakshaver har gitt erklæring om at arbeidene er utført i samsvar med byggetillatelsen.

Solceller og solfangere

Vi fritar for søknadsplikt for solceller eller solfangere som er godt integrert i fasaden, men med noen få unntak

Disse er søknadspliktige

 • Plassering nærmere nabogrense enn 4 meter.
 • Plassering på antikvariske byggverk og kulturminner.
 • Plassering rett ved siden av viktige antikvariske byggverk og kulturminner.
 • Større frittstående anlegg vil være søknadspliktige.
 • Hvis det er restriksjoner i reguleringsplanen.

 

Veiledningsark

Informasjonsarkene gir en sammenstilling av byggereglene for ulike byggetiltak.

Hva må være i orden for at du skal kunne bygge garasje eller små tilbygg uten å søke?

Forstøtningsmur

Garasje, bod og lignende 

Tilbygg til bolig 

Gjerde og levegg 

Veranda, balkong og terrasse 

Byggeplaner: Hva er untatt og hva må du søke om?

Bygge selv: Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

Krav til bygninger i strandsonen - sikkerhet mot flom og stormflo

Utriggere på brygger - prinsipper

Situasjonsplan: Hva er en situasjonsplan og hvordan skal den utformes?

Tegninger: Når må du legge ved tegninger i byggesøknaden og hvordan skal de utformes?

Nabovarsel - innhold og varslingsmåter

Dispensasjon: Hva er dispensasjon og hvordan søker du om å få dispensasjon?

Veiledning - tilrettelegging for redning og slokkemannskap KBR

Hva skal du bygge?

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksisterende bygg eller riving etc, behøver du tillatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen.

Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan- og bygningslovgivningen overholdes, og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter.

Oversikt over tiltak som krever tillatelse

Antenne

Bad, vaskerom, våtrom

Basseng

Bod og uthus

Biloppstillingsplass

Bolig

Bruksendring

Brygger og mudring

Deling av eiendom

Driftsbygning i landbruket

Fasadeendring

Garasje

Gjerde - innhegning

Gjerde - levegg

Ildsted

Loft

Parkeringsplass

Pipe

Skilt og reklame

Støttemur

Terrenginngrep

Tilbygg - påbygg

Utepeis

Utleie-boenhet

Veranda

Hvor stort kan du bygge?

Hvor stort kan du bygge?

Søknadsskjema

Avstandserklæring

Forhåndskonferanse

Skjema for bruk i byggesaker

Søknad om dispensasjon

Søknad om utslippstillatelse

Hvordan søker du?

Vi foretrekker at du sender inn søknaden med vedlegg elektronisk til postmottak@sogne.kommune.no. E-posten må merkes med adressen det søkes om, f.eks.: "Søknad om bolig i <Adresse>. Husk at e-post behandles som ordinær post, og vil i sin helhet være endel av offentlig journal på internett. Vi vil derfor råde deg til å ha en formell fremstilling også i e-post.

Istedet for å benytte deg av e-post, kan du også sende søknad via Byggsøk

Tegninger og søknader tegnet/utfylt med blyant kan ikke leses av scanner. Vi ber derfor om at blyant ikke brukes på innleverte tegninger og søknader.

Hvordan søke steg for steg
 1. Bestill situasjonskart og tegn byggetiltaket inn på dette kartet
 2. Bestill naboliste.
 3. Send ut nabovarsel basert på mottatt naboliste. Skjema for nabovarsel finner du ved å bruke elektronisk skjema på siden for papirblanketter. Naboene skal sende sine merknader til deg, slik at du kan kommentere dem før alt sendes samlet til kommunen.
 4. Vent minst to uker for eventuelle nabomerknader, og send følgende til kommunen:
 • Søknadsskjema (elektronisk via ByggSøk eller papirblankett)
 • Gjenpart av nabovarsel
 • Eventuelle nabomerknader m/dine kommentarer
 • Eventuelt søknad om dispensasjon
 • Målsatt situasjonsplan i målestokk 1:500 (1:1000 for store tiltak), altså tiltaket ditt inntegnet på kartet du fikk fra kommunen. For noen tiltak holder det med kartutsnitt. Dette vil i så fall gå frem av veiledningen, se lenger nede på denne siden.
 • Tegninger av tiltaket; plan, snitt og fasade i 1:100.

Vi ber deg benytte følgende filstruktur:

Filnr Filnavn Innhold
1 Søknad Søknad med tilhørende opplysninger om tiltaket
2 Nabovarsel Gjenpart av nabovarsel med evt. merknader og kommentarer
3 Kart_tegn Kart, plan, fasade og snitt i målestokk
4 Ansv_ktr Søknad/erklæring om ansvar og gjennomføringsplan
5 Disp Eventuell søknad om dispensasjon
6 Andre_vedlegg Andre vedlegg (som støymålinger etc)

 

Situasjonsplan

I de fleste byggesaker er det krav om at du sender inn en situasjonsplan som viser det planlagte byggetiltaket tegnet inn i kommunens kart.

Situasjonskart og situasjonsplan

Du må ha et situasjonskart. Dette danner grunnlag for situasjonsplanen for tiltaket som skal følge byggesaken.

Kartsiden gir deg to kart:

 1. Situasjonskart som viser juridiske linjer som formålsgrenser, regulert byggegrense, regulert senterlinje, frisiktlinje m.m. Ledninger er også med på kartet.
 2. Plankart med planopplysninger som viser plan i farger og opplysninger om hvilke planer som berører eiendommen, samt arealer. Det følger også med bestemmelser til bebyggelsesplan, reguleringsplan og/eller kommuneplan.

Når situasjonskartet skal skrives ut på papir - sjekk riktig målestokk:

PDF'en må skrives ut i "faktisk størrelse", ikke "tilpasset". Kontrollmål gjerne rutenettet. På et kart i målestokk 1:500 skal avstanden mellom to rutenettslinjer være 10 cm.

Situasjonsplanen (situasjonskart med det planlagte tiltaket tegnet inn) skal tydelig og nøyaktig vise:

 • ønsket tiltak markert med farge
 • utvendige mål på tiltaket
 • forslag til sokkelhøyde på tiltaket (frittliggende tiltak)
 • avstand til nabogrense
 • avstand annen bebyggelse
 • avstand midt vei
 • arealbruk for parkering og oppholdsareal ute og byggets møneretning

Kartgrunnlaget skal være maksimalt ett år gammelt.

Det er viktig at kartets blanke tittelfelt blir riktig utfylt med identifikasjon som viser hvilket foretak/hvem som har utarbeidet situasjonsplanen og eventuelt versjons- eller revisjonsnummer.

Begrepsforklaringer:

 • Kartutsnitt: Kart over eiendommen som kan skrives ut fra våre kartsider.
 • Situasjonskart: Kart fra kommunen over eiendommen med eksisterende godkjent bebyggelse, byggegrenser, vann- og avløpsledninger m.m.
 • Situasjonsplan: Kart med det planlagte tiltaket tegnet inn.

Hva koster det å søke?

Ofte stilte spørsmål i en byggesak 

Hvordan går jeg fram hvis jeg ønsker å dele eiendommen før bygging?

Se våre nettsider om deling.

Hvordan måles gesims?

I nesten alle tilfeller er gesimshøyde distansen mellom gjennomsnittlig ferdig planert terreng, og skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. For mer detaljer se veilederen Grad av utnytting side 44-48.

Jeg har fått nabovarsel, hva skjer nå?

Det skal gis en frist for å få inn mulige merknader på minst 2 uker. Dersom du har merknader til tiltaket, så skal du sende disse skriftlig til søker.

Søker vil inkludere merknadene dine i søknaden til kommunen, og gi en beskrivelse av hva som er gjort for å imøtegå merknaden, eventuelt argumenter om hvorfor den ikke er imøtegått.

Kommunen vil deretter ta en helhetsvurdering når all informasjon er på bordet. Har du protestert vil du få kopi av kommunens vedtak, og kan klage på dette vedtaket hvis du ønsker.

Kan jeg bygge selv?

Dersom du kan søke selv, så står du også ansvarlig for gjennomføringen. Hvordan du praktisk velger å gjennomføre prosjektet er ikke viktig fra kommunens side. Du kan få en profesjonell til å gjøre jobben, eller du kan gjøre det selv. Dette gjelder også for tiltak som ikke krever tillatelse fra kommunen.

Dersom du har formell kompetanse og erfaring, kan du søke som selvbygger i tiltaksklasse 1, jf byggesaksforskriften § 6-8.

Kan jeg tegne bygget mitt selv?

Det er ingenting i veien for at du kan gjøre dette selv, dersom du sitter inne med nok kompetanse på slik teknisk tegning.

Det viktigste i en sak er at alle nødvendige opplysninger blir gitt, at tegninger er i målestokk 1:100 og at tegningene har god kvalitet slik at saksbehandler kan sette seg inn i saken og vurdere den på en riktig måte.

Tegningene skal være målsatt, og eksisterende og fremtidig terreng skal påføres fasadetegninger.

Hva gjør jeg når det mangler ferdigattest på eiendommen min?

Se vår side om ferdigattest.

Nyttige lenker

Infoland

Bygg uten å søke

Naboloven

Direktoratet for byggkvalitet

Kunstige sandstrender

Forskrifter

Avløpsforskrift

Strategiplan for tilsyn i byggesaker

Plassering og beliggenhetskontroll

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 10.12.2015 09:50
Sist endret: 10.12.2015 09:54
Byggesakskontoret

Besøksadresse:

Rådhusveien
4640 Søgne

Telefon: 38055555