Skogbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Skogfond

Avsetting av skogfond er hjemlet i skogloven. Skogfondet består av midler som skogeierne plikter å sette av ved alt salg av tømmer og biobrensel. Hver skogeiendom har egen fondskonto, og skogfondsmidlene er knyttet til skogeiendommen.

Hva kan skogfond brukes til?
 • Skogkulturtiltak, som planting og ungskogpleie 
 • Nybygging og ombygging av skogsveger, samt ombygging av velteplasser
 • Vedlikehold av skogsbilveger og velteplasser
 • Miljøtiltak, som pleie av kantsoner i skog
 • Skogbruksplanlegging
 • Bioenergianlegg og -utstyr for varmeleveranse
 • Forsikring av skog
 • Kursavgift og kursmateriell for kurs knyttet til skogens drift
 • Oppmerking av eiendomsgrenser

Det kan også dekke merverdiavgift knyttet til de aktuelle tiltakene.

Skogfond.no

Skogfondkalkulator

Du kan sjekke saldoen på skogfondet.

Søknadsskjema skogfond

Utbetaling av skogfond og søknad om tilskudd til skogkultur.

Utbetaling fra skogfond til udekkede investeringer

Utbetaling fra skogfond til diverse formål

Tilskuddsordninger

Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skog.       

Skogbruksplanlegging

En skogbruksplan inneholder areal-, miljø- og ressursoversikter for den enkelte eiendom, oversiktlige og lett lesbare kart, samt mulighet for råd om hvordan eiendommen bør drives, både i økonomisk og miljømessig henseende.

Miljøregistrering i skog

Miljøregistrering i skog (MiS) er skogbrukssektorens kartleggingsmetodikk for å registrere miljøverdier i tilknytning til skogbruksplanleggingen. Hovedmålet for metodikken er å bedre kunnskapsgrunnlaget og forvaltningen av biologisk mangfold i skog gjennom å registrere viktige livsmiljøer for rødlistede arter.

Bygging av landbruksveier

Bygging og ombygging av landbruksveier er hjemlet i skogbrukslova og jordlova. Ny forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier trådte i kraft 1. juli 2015.

Når grunneier skal bygge en vei, må de søke om å få bygge veien. Dersom landbruksnytten utgjør over 50 % i veianlegget behandles søknaden etter forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier (landbruksveiforskriften). Landbruksveier er bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, og enklere veier som er nødvendig for landbruksvirksomheten. Har veien under 50 % landbruksnytte vil den behandles etter plan- og bygningsloven. I alle veisakene skal det gjøres vurderinger etter naturmangfoldloven.

Figuren nedenfor gir en oversikt over gangen i den ordinære saksbehandlingen for godkjenning av landbruksveier og tilskudd til skogsveiene. Alle registreringene som blir gjort ved saksbehandling knyttet til skogsveier lagres i Landbruksforvaltningens fagsystem ØKS, som igjen er sammenkoblet med Kartverket sine databaser for kartfesting av bl.a. skogsveier.

Saksbehandling landbruksveier
Lover og regler

Tilskudd til landbruksveier

Søknadsskjema

Søknad om bygging av landsbruksvei

Søknad om tilskudd til veibygging


Publisert: 10.12.2015 09:53
Sist endret: 10.12.2015 09:55