Landbrukseiendom

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Gårdskart

Gårdskart på internett viser kart over arealressurser og beregner arealtall for en valgt eiendom.

Konsesjon

Konsesjon betyr tillatelse til erverv av fast eiendom. «Erverv» er et fellesord for alle måter man kan overta en eiendom på; kjøp, arv, gave osv. Fast eiendom er for eksempel hus, gård eller ubebygd tomt, eller andre arealer. Reglene om konsesjon står i konsesjonsloven og tilhørende forskrifter.

Hovedregelen er at du kan erverve bebygd eiendom som ikke er større enn totalt 100 dekar og heller ikke har mer enn 25 dekar fulldyrka eller overflatedyrka jord, uten å søke konsesjon. Erverv av tomt som kommunen har lagt ut til bolig- eller fritidsformål, og erverv av ubebygd areal som i kommune- eller reguleringsplan er lagt ut til annet enn landbruksformål, er også som regel konsesjonsfritt.

Dersom ervervet er konsesjonsfritt, er hovedregelen at erververen må sende inn egenerklæring om konsesjonsfrihet. Erververen må sende erklæringen til kommunen for bekreftelse. Erververen må deretter sende den bekreftede egenerklæringen til Kartverket for tinglysning av ervervet.

Egenerklæring er ikke nødvendig ved erverv av bebygd eiendom der arealet ikke overstiger 2 dekar. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved erverv av de fleste typer leiligheter. Egenerklæring er heller ikke nødvendig ved enkelte andre former for erverv.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet må sendes til Kartverket for at ervervet kan tinglyses.

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom mv

Odel

Odelsloven har regler om odelsretten og åsetesretten. I Europa er det bare Norge som fortsatt har en lov om odelsrett. En odelseiendom er en eiendom som er stor nok til å odles, og hvor slekten har eid eiendommen i 20 år.

Arealkravene

Eiendommer som kan odles må ha mer enn 25 dekar fulldyrka og/eller overflatedyrka jord eller mer enn 500 dekar produktiv skog. Dette er rene arealgrenser. Har eiendommen for lite jord eller skog, så kan den aldri bli odelseiendom.

Det registreres i Gårdskart hvor mye jord og skog en eiendom har. Du kan selv sjekke det på http://gardskart.skogoglandskap.no/, dersom du kjenner gårds- og bruksnummer på eiendommen. Du kan også spørre kommunen.

Fulldyrka jord er definert som "jord som er dyrket til vanlig pløyedybde og som kan nyttes til åkervekster eller eng som kan fornyes ved pløying". Overflatedyrka jord er "jord som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten slik at maskinell høsting er mulig".

Mer informasjon om odel

Deling av landbrukseiendom etter jordloven § 12

Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å overdra deler av eiendommen til noen andre, for eksempel en tomt, er det nødvendig med samtykke fra landbruksmyndighetene.

Søknad om tillatelse til deling av landbrukseiendommer skal sendes til kommunen. Kommunen avgjør søknaden. Vedtaket kan påklages til Fylkesmannen.

Dersom formålet med deling gjør det nødvendig med samtykke til omdisponering etter § 9, kan delingssamtykke ikke gis uten at det er gitt samtykke til omdisponering.

Etter jordloven § 12 sjette ledd er en eiendom bestående av flere matrikkelnumre, og også eventuelle sameieandeler, i utgangspunktet å regne for én eiendom, slik at det må søkes delingssamtykke for å kunne selge unna enkelte matrikkelnumre i driftsenheten.

Rundskriv:

Skjema:

Omdisponering av jordbruksareal etter jordloven § 9

Dyrka og dyrkbar jord er en grunnleggende ressurs for å sikre matforsyningen på kort og lang sikt. Dersom eieren av en landbrukseiendom ønsker å bruke dyrket jord til annet enn jordbruksproduksjon, må det derfor søkes om tillatelse til dette.

Omdisponering av dyrka og dyrkbar mark skjer ved at kommunen vedtar planer etter plan- og bygningsloven om at arealet skal brukes til annet enn landbruk. Det kan også skje ved at enkeltpersoner etter reglene i jordloven søker om å bruke hele eller deler av eiendommen til noe annet enn landbruksproduksjon. I tettstedsnære områder skal bruken av arealene som hovedregel reguleres av plan- og bygningsloven.

Tilskudd til rydding av beitegrunn

Søgne kommune har vedtatt å bruke 100.000 kr til rydding av beitegrunn og for å få tilbake kulturlandskap på gårdsbruk. Grunneiere og landbruksnæringen kan søke om tilskudd. Ved denne ordningen skal kommunen bidra til å stimulere til at beite og kulturlandskap ikke gror igjen.

  • Tilbudet er forbeholdt grunneiere og registrerte landbruksprodusenter.
  • For søknader som innvilges gis tilsagn om tilskudd og det settes arbeidsfrist 1. november inneværende år.
  • Utbetaling skjer etter mottatt og dokumentert ferdigmelding.
  • Tilskuddssatsen settes skjønnsmessig innen de rammer som foreligger for SMILmidler, hvor omfanget av gjengroinga er avgjørende.
  • Minsteareal for søknader som tas til behandling settes til 1 daa for 2018 med mulighet for revurdering i 2019.
  • Maks utbetaling pr søker/eiendom settes til 10.000 kr.
  • Landbruksforvaltningen vurderer skjønnsmessig behov for befaring/kontroll før eventuelt tilsagn gis og før tilskudd utbetales.

 Søknadsfrist settes til 1. mai. Det kan søkes på prosjekter som er påbegynt i 2018.

Søknadsskjema (.pdf)

 Ta kontakt med Søgne kommune v/Steinar Sunde for mere informasjon: steinar.sunde@sogne.kommune.no / 926 00 201


Publisert: 10.12.2015 09:52
Sist endret: 10.12.2015 09:55