Jordbruk

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Tilskuddsordninger

Produksjonstilskudd

I produksjonstilskuddet inngår en gruppe ordninger som kan gis til drift av

  • jordbruksareal
  • grønt- og potetproduksjon 
  • husdyrhold 

Tilskudd gis etter satser og soner som fastsettes i eller i medhold av jordbruksoppgjøret. Formålet med produksjonstilskudd er å bidra til et aktivt og bærekraftig jordbruk.

Det finnes mer informasjon om produksjonstilskudd på Landbruksdirektoratets hjemmeside

Avløser ved sykdom

Avløserordningene omfatter tilskudd til avløsning ved ferie og fritid og tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel mv. Ordningene reguleres i henholdsvis «Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket» og «Forskrift om tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv.» Tilskudd kan gis for dokumenterte, faktiske utgifter til avløsning i perioden det søkes tilskudd for. Hvordan tilskuddet skal beregnes fremkommer av Jordbruksavtalen.

Det finner mer informasjon om avløsning ved sykdom og fødsel på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Avløser ved ferie og fritid

Avløsing ved ferie og fritid (avløsertilskudd) er en refusjonsordning der foretak med husdyrproduksjon kan få dekket utgifter til avløsing. For å kunne få tilskudd til avløysing må foretaket disponere dyr per 1.1 ved inngangen av avløseråret, og søke om refusjon av faktiske utgifter i januar året etter.

Det finnes mer informasjon om avløsning ved ferie og fritid på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Regionalt miljøprogram (RMP)

Regionalt miljøprogram er fylkesvise ordninger for miljøtiltak i landbruket. Jordbruksforetak kan søke om regionale miljøtilskudd, og det er kommunene som behandler søknadene.

Det finnes mer informasjon om regionalt miljøprogram på Landbruksdirektoratets hjemmeside. og Fylkesmannen i aust- og vest-agder.

Tilskudd til grøfting og drenering

Eier eller leier av jord med dreneringsbehov kan søke tilskudd. Grøfteplan med kart skal ligge ved søknaden. Det er et vilkår at tiltaket ikke er påbegynt før søknaden er innvilget. Tilskuddet gjelder bare tidligere grøftet jordbruksareal.

Kommunen behandler søknadene. Kan dreneringen berøre kulturminner, skal kulturminneforvaltningen i fylkeskommunen uttale seg. Staten dekker eventuelle forundersøkelser etter fornminner når dreneringstiltaket er under 100 dekar.

Mer informasjon, søknadsskjema og rundskriv finner du på Landbruksdirektoratets hjemmeside.

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Kommunen kan gi SMIL-tilskudd til istandsetting av natur- eller kulturminneverdier i kulturlandskapet og til tiltak mot forurensing fra jordbruket.
SMIL-midlene går til engangstiltak som for eksempel å åpne opp gammel kulturmark eller restaurere gamle bygninger. Til årlige skjøtselstiltak viser vi til Regionalt miljøprgram.

Kommunen behandler søknaden etter sentrale føringer og lokale strategier og prioriteringer.

Regelverk og søknadsskjema finner du på nettsiden til Landbruksdirektoratet og Fylkesmannen i aust- og vest-agder

 

Autorisasjon for kjøp og bruk av plantevernmidler

For å kunne kjøpe og bruke plantevernmidler må du ha et autorisasjonsbevis, såkalt sprøytesertifikat. Da må man gjennomføre kurs og bestå eksamen. Beviset har 10 års gyldighet.

Hvem trenger dette?

Ordningen gjelder alle som bruker plantevernmidler for eksempel bønder, gartnere og skogbrukere. Dessuten ansatte i bedrifter, skoler og offentlig virksomhet som bruker plantevernmidler. Er du i tvil om du kan få beviset, ta kontakt med kommunen før kurstart.

Mer informasjon om kursene finner du på sidene til Norsk landbruksrådgivning Agder.


Publisert: 10.12.2015 09:53
Sist endret: 10.12.2015 09:55