Vann og avløp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Søgne kommune skal sørge for at alle eiendommer som er tilknyttet kommunens avløpsnett får ledet bort avløpsvannet på en sikker måte.

Søgne kommune har følgende målsettinger og krav gjennom internkontroll og utslippskrav:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene.
 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett.
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering.
 • Ikke kaste miljøfarlig avfall i toalett eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam.

Tilkobling

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg må du søke kommunen om tilknytning. Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand.

Søknad tilkobling offentlig vann- og avløp

Ferdigmelding vann- og avløp

Drikkevann

Kommunens ansvar og mål er at alle skal få nok vann, med passelig trykk og av god kvalitet.

Dette krever et avansert teknisk system. For å få nok vann må vannkilden ha stor nok kapasitet. For å få passe trykk, må vannet mange steder pumpes fram dit det skal, og for å få god kvalitet må vannbehandlingsanlegg og transportnett drives godt.

Hver og en av oss bruker i gjennomsnitt 200 liter vann pr døgn. Når vi har brukt vannet, blir det skittent. Det skitne vannet kalles avløpsvann og går i egne avløpsrør til renseanlegg.

Søgne kommunen har ansvaret for den kommunale vannforsyningen i Søgne. Kommunen er tilknyttet Tronstad interkommunale vannverk (TIV) som er et felles vannverk for Songdalen, Kristiansand og Søgne. 

Drikkevannskvalitet

Drikkevann i Søgne har høy kvalitet og er trygt å drikke, med mindre vi melder om noe annet.

Vannet tilfredsstiller de strenge kravene som er gitt i forskrift om vannforsyning og drikkevann. 

Det tas hvert år ukentlige kontrollprøver av drikkevannet fra 3 steder i kommunen. 

Drikkevannskvalitet i Søgne 2018

Som mottaker av vannet skal du få varsel dersom vannet kan medføre helsemessig risiko eller ved vesentlige endringer i vannkvaliteten.

Ingeniørvesenet har tatt i bruk telefonvarsling av innbyggerne ved driftsforstyrrelser på vann- og avløpsanleggene i kommunen. Varslingen skjer ved at du får en automatisk oppringing på din fasttelefon eller en tekstmelding på mobiltelefonen. Eksempler på varsling kan være:

 • stengning av vann
 • dårlig vannkvalitet
 • varsling av kokepåbud

Er du usikker på om du står oppført med varsling kan du sjekke dette på servicevarsling.no

Dersom du ikke står oppført med riktig telefonnummer eller telefonnummer mangler, finnes det en selvbetjent løsning på samme nettside hvor du kan gjøre dine endringer.

Koking av vann

Ved driftsavbrudd på det kommunale vannledningsnettet i forbindelse med vannlekkasjer etc. vil de berørte huseiere bli varslet om vannavstenging pr. SMS eller taletelefon.

Vi anbefaler at den enkelte husstand i forkant av vannavstengningen tapper opp vann på kanner for bruk til drikkevann, til WC- sisterne og lignende. Ved behov så kan kommunen være behjelpelig med å skaffe drikkevann på kanner i avstengningsperioden.

Der hvor vannavstengningen medfører trykkløst nett vil Søgne kommune, for vår og innbyggernes sikkerhet, utføre prøvetaking av vannet før dette igjen er godkjent som drikkevann. Etter at reparasjonen er ferdigstilt og vannet igjen påsatt, vil det derfor bli tatt vannprøver for kontroll at vannet ikke inneholder bakterier og lignende. Dette betyr at det i denne perioden for vann fra kommunalt nett benyttet til drikkevann vil være anbefaling om koking. Med koking menes her foss koking i minimum 3 minutter.

Ukokt vann kan evt. brukes til klesvask, oppvask og dusjing.

Det kan forekomme misfarging av vannet etter avstengningen, da kan den enkelte husstand la vannet renne i kaldtvannskranen, inntil vannet igjen er klart.

Drikkevannsprøver private

Ingeniørvesenet i Søgne kommune er ikke ansvarlig for private drikkevannsprøver.

Ved behov ta kontakt med kommune lege eller akkreditert laboratorium som analyserer drikkevannsprøver for private vannkilden.

Råd om vannsparing

Rent vann er en verdifull ressurs som vi ikke bør sløse med. Aller viktigst er det selvfølgelig å spare på varmtvannet for da sparer du også strøm. Vannet som skylles ned i avløpet går dessuten gjennom omfattende, kostbar og energikrevende rensing før det føres tilbake til naturen. Lar vi rent vann renne rett ut i kloakken, blir det større mengder kloakk å rense, med den miljøbelastningen det innebærer. Sparer du på vannet, gjør du gjør en miljøinnsats - enten vannet er kaldt eller varmt.

Tips om vannsparing for lavere vannforbruk og strømforbruk
 • Ta en dusj istedenfor å bade i badekaret
 • Monter sparedusj. Da bruker du bare halvparten så mye vann, en likevel nok vann til å bli ren. For en familie som til sammen dusjer 20 minutter hver dag, vil ha spart energi utgjøre ca. 1500 kroner i året.
 • Sett på vaskemaskinen og oppvaskmaskinen bare når de er helt fulle. Da sparer du både vann, energi og vaskemiddel.
 • Sjekk av og til at det ikke renner vann fra sikkerhetsventilen på varmtvannsberederen.
 • Reparer dryppende vannkraner.
 • Det er ikke nødvendig å la vannet renne mens du pusser tennene.
 • Det er blitt mer og mer vanlig å installere toaletter med vannsparende skylleknapp.
 • Det kan gå tapt så mye som 400.000 liter rent vann i året (400 kubikkmeter) gjennom en cisterne som renner.
 • Oppdager du mye kondens på vannrørene i kjelleren, kan dette bety at f.eks. toalettet står og renner.
 • Hvis du har vannmåler: Ta av og til en kontroll av vannmåleren når det ikke blir brukt vann og sjekk om måleren står helt stille. Gjør den ikke det, står det vann og renner et eller annet sted.
 • Hvis du har vannavkjølte kjølemaskiner/aircondition anlegg: Sjekk av og til at magnetventilen holder tett
 • Dersom vanntrykket i boligen din blir redusert eller du hører susing i ledningene selv om det ikke forbrukes noe vann i huset, kan det være indikasjoner på lekkasje på den utvendige stikkledningen. Dersom du skulle ha mistanke om vannlekkasje på stikkledningen din, kontakt da driftsavdelingen i kommunen eller privat firma som kan gjennomføre lekkasjesøking.
 • Ved brannutrykning (lyd av sirener) i området der du bor: Bruk så lite vann som mulig mens slokkearbeidet pågår, slik at det ikke blir mangel på vann til selve slokkearbeidet.

Utslipp av olje, fett eller annen forurensning

Til offentlig avløpsanlegg må det ikke føres væsker, stoffer, gasser eller produkter som kan være brann- eller eksplosjonsfarlige, miljø- eller helsefarlige eller skadelige for offentlig avløpsanlegg

Søknader

Søknad om  påslippstillatelse  til kommunalt avløsnett i Søgne

Søknad om utslipp av oljeholdig avløpsvann.

Kjøkkenavfallskvern

Søgne kommune tillater ikke bruk av kjøkkenavfallskverner. Ulempene er mange for både huseier, avløpsanleggene og renseanleggene.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Drikkevannforskriften

Forurensningsloven

Forskrift om vannforsyning og drikkevann

Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer

Standard abonementsvilkår for vann og avløp

Tilleggsbestemmelser til standart abonnementsvilkår for vann og avløp

VVA-norm

SMS Varsling

Sender kommunen varsling til feil mobilnummer kan du endre det her servicevarsling.no

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Vakttelefon veg, vann og avløp 970 32 668. Åpningstider vakttelefon alle dager 15.30 - 08.00

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 13:09
Sist endret: 08.12.2015 13:11
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555