Parkering for forflytningshemmede

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Formålet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette et tilgjengelig parkeringstilbud

Hvem kan få parkeringstillatelse?

For å få innvilget parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal to kriterier være innfridd

  • Store vansker med å bevege seg over noen lengde og
  • Faktiske behov for parkeringslettelse

Søknaden behandles ut fra både medisinsk grunnlag og reelle behov og hyppighet.

Begge kriterier må være oppfylt for å få innvilget parkeringstillatelse. Det er ikke behovet for å nytte motorvogn, men behovet for parkeringslettelser som skal legges til grunn.

I følge kommentarutgave til forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede skal parkeringslettelse i forbindelse med arbeid og bosted vektlegges i tillegg til medisinsk behandling og oppfølgning. Handling, sosiale aktiviteter og problematikk knyttet til bæring gir i seg selv ikke rett til parkeringstillatelse.

Har du dårlig helse og svært begrenset gangdistanse eller rullestolbruker så innvilges det ikke nødvendigvis parkeringstillatelse på dette grunnlag. Dersom de fleste av dine behov kan løses uten at du tildeles tillatelse så vil du ikke få parkeringstillatelse. Hvis du for eksempel har transporttjenestekort for funksjonshemmede (TT-kort) eller pasientreiser til lege og sykehus og dine behov ellers er begrenset til handling, så vil de fleste kunne legge sine innkjøp til steder og tidspunkt der vanlig parkeringsplass er tilstrekkelig.

Søker du som passasjer?

Forflytningshemmede som ikke kjører selv, skal som hovedregel kjøres til bestemmelsesstedet og ledsages inn. Deretter skal bilfører flytte bilen til ordinær parkeringsplass. Det er ikke nødvendig med parkeringstillatelse for å gjøre dette. Parkeringstillatelse vurderes i de tilfeller der passasjeren ikke kan forlates alene (f.eks. venteværelse) mens bilen flyttes.

Å benytte ovennevnte adgang til av- og påstigning kan synes tungvint for familie og faste omsorgspersoner til forflytningshemmede. Det kan virke som en ekstra belastning i de tilfellene en må flytte motorvognen når det finnes en ledig plass for forflytningshemmede. Likevel vil forflytningshemmede førere ofte kunne være i en vanskeligere situasjon, og vil kanskje ikke få utført sine gjøremål dersom spesialplassene er opptatt av motorvogner med funksjonsfriske førere.

Tillatelse til søkere som er passasjer tildeles i de tilfeller der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.

Har du hatt parkeringstillatelse tidligere?

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede har en varighet på mellom 2 – 5 år. Har du tidligere hatt parkeringstillatelse, gir det deg ikke automatisk rett til ny parkeringstillatelse. Ditt medisinske grunnlag, reelle behov og hyppighet skal vurderes på nytt.

Før du søker

Tenk godt gjennom følgende punkter før du søker

  • Hvor er det du har problemer med å parkere og hvor ofte er du her? (stedsnavn/gatenavn må oppgis)
  • Hvorfor er det vanskelig å parkere her?
  • Hva slags parkeringsplasser finnes her?
  • Hva er det som gjør at du ikke kan bruke de ordinære plassene her?
  • Hvordan vil en parkeringstillatelse konkret hjelpe deg på disse bestemte stedene?
  • Er du ofte til behandling, opptrening eller hos lege så hør om du kan få dokumentasjon på dette.

Slik søker du

Elektronisk søknad parkeringstillatelse

Papir søknad parkeringstillatelse

Det er i selve søknaden du må få fram opplysninger som tilsier at du har et særlig behov forparkeringslettelse. Det vil si at du må beskrive hvorfor det ordinære parkeringstilbudet på stedene du ofte besøker ikke kan benyttes. I søknadsskjemaet er det tatt med ulike forhold vi ønsker svar på. Det anbefales at du fyller det ut nøye, slik at vi får et godt bilde av ditt behov, samt at vi ikke bruker unødig lang tid på behandling av søknaden.

Legeattest

Legeattest parkeringstillatelse

Legeerklæringen skal være godt utfylt med opplysninger om din medisinske situasjon, diagnose samt hvor mange meter du er i stand til å gå med og uten hjelpemidler og om du bruker krykker, stokk, rullator eller rullestol. Erklæringen danner det medisinske grunnlaget for vurderingen.

Over 75 år

Førere over 75 år må sørge for å vedlegge kopi av gyldig førerkort som er fornyet av Statens Vegvesen etter fremlegg av helseattest.

Send søknad

Når skjemaet er fylt ut sendes det til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Hvordan behandles din søknad?

I Søgne kommune vurderes din søknad om parkeringstillatelse for forflytningshemmede av et utvalg bestående av saksbehandler, lege og brukerrepresentant. Har du behov for parkeringslettelse i en annen kommune, blir det innhentet informasjon om parkeringsforholdene i den aktuelle kommunen før behandling. Parkeringskort utvalget har månedlige møter og utvalgets medlemmer vurderer din søknad hver for seg før vedtak fattes i parkeringskort utvalgsmøte. Du får en skriftlig tilbakemelding på vedtaket. Du har anledning til å klage på vedtaket som fattes.

Lover og regler

Her finner du nyttig informasjon om parkeringstillatelse

Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 13:25
Sist endret: 08.12.2015 13:32