Reguleringsplaner under arbeid og kunngjøringer

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her finner du detaljreguleringsplaner og områdereguleringsplaner som er under arbeid. Du vil kunne se hele planprosessen på hver plan fra oppstart til den eventuelt blir godkjent.

Din uttalelse kan endre planer

Reguleringsplaner er et verktøy for å styre kommunens utvikling i ønsket retning og de gir rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger i kommunen. Planene skal også sikre at estetiske kvaliteter i bygninger og uteområder tas vare på for ettertiden. Du kan påvirke planene. Innspill sendes inn ved varsel om oppstart og ved høring av planer.

En reguleringsplan består av et detaljert arealplankart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. Reguleringsplanen bestemmer hva den enkelte grunneier kan bygge, og hva eiendommen kan brukes til.

Det er to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. Områderegulering dekker ofte et større område enn detaljregulering, og er mindre detaljert. Som hovedregel er det kommunen selv som utarbeider denne plantypen. Detaljreguleringer fremmes i hovedsak av private forslagsstillere. Arealenheten har ansvar for å behandle planene og legge dem frem til politisk behandling. Underveis i denne prosessen har du som innbygger mulighet til å påvirke innholdet i planen. Planene er juridisk bindende når de er vedtatt av bystyret.

Under finner du informasjon om hvilke planer som er i prosess.

Oppstart av reguleringsplaner

Merknader på oppstartede planer skal du sende til konsulenten som lager planene. Kontaktinformasjon og hvem som lager planene finner du på sidene under.

Merknadsfristen har gått ut 

 

 

Vedtatt planprogram

Planer som har vært til behandling

Offentlig ettersyn

Planer som er lagt ut til offentlig ettersyn, og som du kan gi en merknad på hvis høringsfristen ikke har gått ut. Vi vil gjerne ha dine tilbakemeldinger elektronisk.

Høringsfristen har gått ut

 

Vedtatt plan

Disse planene er vedtatt av kommunestyret. Informasjon på klagemulighet og klagefrist.

Klagefrist

Klagebehandling

Plan som skal til klagebehandling i plan - og miljøutvalget og kommunestyret,

Klagefrist har gått ut

Publisert: 23.11.2016 06:00
Sist endret: 20.01.2016 12:41