Kommuneplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Kunngjøring - ny kommuneplan for Søgne - 2018 - 2030

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-15 kunngjøres det at kommuneplanens arealdel 2018 - 2030 er vedtatt av kommunestyret 28.02.2019. 

Områdene Hamreheia (#1) og Bringeheia/Toftelandslier (#2) er unntatt rettsvirkning, da det er knyttet innsigelser til foreslått arealbruk til disse to områdene. 

For øvrige arealer fastsetter kommuneplanens arealdel framtidig arealbruk og er ved kommunestyrets vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i plan- og bygningslovens § 1-6. Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. Se for øvrig plan- og bygningsloven § 11-6 om rettsvirkning av kommuneplanens arealdel. 

Kommunestyrets vedtak om kommuneplan kan ikke påklages, jf. plan- og bygningsloven §11-15.

Plandokumentene er tilgjengelig i pdf her:

Plankartet er også tilgjengelig i kommunens kartinnsyn. Der kan du søke opp din eiendom eller zoome deg inn til ønsket område.

 

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Kommunal planstrategi

Planstrategien skal bygge på utfordringsbildet og forventet utvikling i kommunen som samfunn og organisasjon.

Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Den kommunale planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Hovedspørsmålet ved behandling av planstrategien er om kommuneplanen skal revideres eller videreføres i kommunestyreperioden.

Gjeldende planstrategi


Publisert: 10.12.2015 09:51
Sist endret: 10.12.2015 09:54