Skal du utarbeide en detaljregulering?

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Her finner du forventninger Søgne kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. Kommunen har også noen krav du må innfri til innhold og utforming av plandokumentene (plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse). Forslagsstiller er ansvarlig for å produsere nødvendig dokumentasjon til saksbehandling og politisk behandling. Plannavn, plannummer og dato skal av hensyn til arkivering stå på alle dokumenter.

Bestillinger og innsendelser

Bestilling av kartgrunnlag

Innsending av planmateriale

Steg i planprosessen

Under gis en enkel oversikt på de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Planprosessen skal gjennomføres i tråd med "Forskrift om behandling av private forslag til deltaljregulering".

 

Første kontakt
 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og arealenheten - kontaktperson: fagleder Vibeke Wold Sunde.
 • Ingen krav til levering av materiale.
Materiale til oppstartsmøte

Det skal sendes inn et planinitiativ senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøtet. Planinitiativet skal være i tråd med §1 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering.

Informasjon til oppstartsmøte
 • Kort presentasjon av prosjektet/ planidéen.
 • Hvordan samsvarer prosjektet/ planidéen med overordnede planer (Kommuneplanens arealdel og eventuelle kommunedelplaner) og gjeldende reguleringsstatus?
 • Begrunnelse for foreslått planavgrensning.
 • Hvilke infrastrukturtiltak (teknisk og grønn infrastruktur) er tenkt regulert og opparbeidet?
 • Utløser planarbeidet krav om konsekvensutredninger etter:
 • Er eksisterende kartgrunnlag godt nok for detaljplanleggingen som foreslås? Kartgrunnlag skal være oppdatert, og ikke eldre enn 6 måneder.
 • Er det spesielle utredninger som bør foretas som en del av planarbeidet?
 • Er det andre grunneiere eller rettighetshavere enn forslagsstiller innenfor foreslått planavgrensning?
 • Er det potensielle interessekonflikter som følger av planidéen?
 • Eventuelt andre opplysninger som forslagsstiller mener er relevante å opplyse om.
 • Forslag til fremdrift.
 • Berøres viktige forekomster av naturmangfold?
Underveismøte/skisseforslag
 • Kopi av uttalelser, oppsummering av disse samt kommentarer.
 • Skisse eller konsept som viser ønsket hovedgrep.
Innsending av komplett planforslag
 • Plankart (farge, pdf-format) i egnet målestokk.
 • Reguleringsbestemmelser (dokument-fil og pdf-fil).
 • Planbeskrivelse med illustrasjoner, dokument-fil og pdf-fil.
 • ROS-analyse
 • Digitale plandata i SOSI-format.
 • Prinsippskisse for vann, avløp og overvannsanlegg, samt lengdeprofil for vei.
 • Overordna utomhusplan.

Det må påregnes nødvendige justeringer i dialog med kommunen.

Offentlig ettersyn/ høring
 • Justerte dokumenter som følge av plan- og miljøutvalgets vedtak.

Plandokumentenes form og innhold

Plankart
Offentlig kartgrunnlag
 • Kartgrunnlag skal bestilles fra servicetorget?.
 • Kartgrunnlag skal være oppdatert, og ikke eldre enn 6 måneder.
 • Hvis planleggingen har pågått over år, skal regulant sjekke at kartgrunnlaget er det siste oppdaterte når planen sendes inn.
 • Kartgrunnlaget skal være stedfestet med koordinater i det nasjonale geodetiske grunnlaget. (Euref 89)
 • Kartgrunnlaget skal dekke hele pdf-formatet innenfor rammen.
Innhold generelt
Tegnforklaring
 • Tegnforklaring plasseres slik at det er synlig når plankartet brettes ned i A4 format.
 • Kun formål og symbol som er med i planen skal vises på tegnforklaringen. Formål skal ha henvisning til § i plan- og bygningsloven.
 • Målestokk og nordpil skal vises.
 • Planens dato og siste revisjon, samt dato for utleggelse til offentlig ettersyn og politisk behandling skal påføres.
 • Plannavn og plannummer gitt / godkjent av kommunen skal angis.
 • Tiltakshaver og konsulent, adresse og telefonnummer skal påføres.
Geometri
 • Dersom det er ment at en reguleringslinje skal følge objekter fra grunnkartet (eks. DEK), skal den være en identisk kopi.
 • Planen skal ha en topologisk datastruktur. Ingen linjer med samme tema skal ligge dobbelt.
 • Dersom to linjer med ulike tema skal ligge oppå hverandre, skal den ene være en nøyaktig kopi av den andre.
 • Man må sørge for at linjer treffer hverandre eksakt i ett punkt, at veiavrundinger forblir heltrukne fremfor punkter osv i henhold til SOSI standarden.
SOSI
 • Planen skal leveres på SOSI nivå 4.5 (Nivå 4: Flatedannet). Siste oppdaterte SOSI-versjon benyttes.
Kartprojeksjon
 • Plankartet skal ligge i samme koordinatsystem som grunnlagskartet.
 • Måleenheten i planen skal være meter.
Planer eller deler av planer under bakkenivå
 • To nivåer med to kart, et over og et under bakkenivå.
 • Plankart leveres på to filer.
Reguleringsbestemmelser

Her finner du mal for reguleringsbestemmelser (word). Bruk samme kapittelinndeling/ struktur og om mulig samme formuleringer som i vedlagte mal for reguleringsbestemmelser. De bestemmelsene som ikke er aktuelle kan strykes.

Gebyr

Det må betales gebyr for å få behandlet privat forslag til detaljregulering. Gjeldende plangebyr.

Maler

Aktuelt for Søgne

Kart
Overordnede planer
Kommunens normaler
Naturvernområder

Mer informasjon

Nyttige linker om detaljregulering

Publisert: 10.12.2015 09:52
Sist endret: 10.12.2015 09:55