Bevillinger

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Serveringsbevilling

Planlegger du å starte et sted hvor det serveres mat eller drikke må du har serveringsbevilling.

Søknad om serveringsbevilling

Hvordan få serveringsbevilling?

For å få serveringsbevilling må serveringsstedet ha en daglig leder og må ha bestått etablererprøven.  Bevillingen gis til selskapet som eier serveringsstedet

Hva er et serveringssted?

Et serveringssted er et sted hvor det serveres mat, drikke eller begge deler, og hvor forholdende ligger til rette for at gjestene kan spise eller drikke på stedet. Eksempel på serveringssteder er restauranter, kafeer, konditori, gatekjøkken og barer.

Vedlegg som må følge søknaden
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Firmaattest
 • Skatteattest
 • Beskrivelse av stedets beliggenhet
Saksbehandlingstid

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager.  Søknaden blir sendt på høring til politiet, kemnerkontoret og skatteetaten. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Lover og regler

Serveringsloven

Praktiske opplysninger

Ta kontakt med servicetorget om du har spørsmål om etablererprøven og serveringsbevilling. Etablererprøven tas på servicetorget i Søgne Rådhus mellom kl. 08.00 – 13.30 på hverdager. Du har 90 minutter til rådighet. Ta med legitimasjon. Pris: 400,-

Ved bestått prøve får du et dokument som viser at du har bestått kunnskapsprøven om serveringingsloven. Dette er gyldig i alle landets kommuner

Skjenkebevilling

For å servere alkoholholdig drikke må serveringsstedet ha serveringsbevilling og alminnelig skjenkebevilling.

Søknad om alminnelig skjenkebevilling

Hvordan få alminnelig skjenkebevilling?

For å søke om alminnelig skjenkebevilling må styrer og stedfortreder må ha bestått kurs kunnskapsprøven om alkoholloven. Det er krav om god vandel etter alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide på stedet. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ikke umyndiggjort.

Skjenkebevilling åpent arrangement

Søknad om skjenkebevilling for åpent arrangement.

Når må du søke skjenkebevilling for åpent arrangement (Enkelt anledning)

Skal du ha et arrangement som er åpent for publikum, i lokaler uten skjenkebevilling eller utendørs på et avgrenset område, må du søke om skjenkebevilling for arrangementet. Søknaden må sendes senest 1 måned før arrangementet. Gebyrsatsen er for tiden kr 340,- pr søknad.

Hvilke krav må du oppfylle:

- Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være over 20 år.

- Hvis det blir skjenkekontroll under arrangementet, må du kunne vise kvittering for betalt bevillingsgebyr.

- Du må levere omsetningsoppgave senest 14 dager etter arrangementet.

- Søknadsfrist åpent arrangement er 1 måned før arrangementet

Skjenkebevilling lukket selskap

Søknad om skjenkebevilling for lukket selskap

Når må du søke skjenkebevilling for lukket selskap?

Skjenkebevilling er nødvendig dersom du leier lokaler, tar betalt for alkohol eller dersom lokalet arrangementet skal holdes i kun har en serveringsbevilling. Søknaden må sendes senest to uker før arrangementet.

Hvis du skal servere alkohol i et lukket selskap som for eksempel bryllup, jubileum eller interne arrangementer i firmaer, må du søke om skjenkebevilling for et lukket arrangement. Alle gjester eller deltakere må være invitert og ha meldt seg på i forkant. Selskapet kan ikke være åpent for utenforstående, det vil si at gjestene ikke kan være invitert via annonser, plakater eller sosiale medier. I slike tilfeller må du søke om skjenkebevilling for et åpent arrangement. Gebyrsatsen er for tiden kr 340,- pr søknad.

Hvilke krav må du oppfylle:

- Den som sender inn søknaden er automatisk kontaktperson, og må være fylt 18 år. Du kan oppgi andre personer som skal være bevillingssøker og skjenkeansvarlig.

- Bevillingssøker må være fylt 20 år.

- Du må oppgi en person som skal være ansvarlig for skjenkingen. Skjenkeansvarlig må være fylt 20 år.

- Søknadsfrist lukket arrangemet er 14 dager før arrangementet

Endrede vilkår på skjenkebevilling

Søknad om endrede vilkår på skjenkebevilling

Når må du søke om endrede vilkår på skjenkebevilling?

Har du innvilget skjenkebevilling, men ønsker å endre eller utvide bevilling for en bestemt anledning, må du søke kommunen om endrede vilkår for skjenkebevilling. 

Vedlegg til søknad om skjenkebevilling

Vedlegg som må følge søknaden
 • Firmaattest
 • Skatteattest
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven for styrer og stedfortreder
 • Bekreftelse på bestått etablererprøve
 • Plantegninger av lokalet inne og ute
 • Opplysninger om eierforhold
 • Dokumentasjon på styrer og stedfortreders tilknytning til virksomheten

Søgne kommune kan i enkelte tilfeller be om ytterligere dokumentasjon, som for eksempel budsjett og finansieringsplan.

Behandlingstid søknad om skjenkebevilling

Hvor lang tid tar søknaden?

Alminnelig skjenkebevilling er inntil 3 måneder fra du har sendt oss de nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknader om alminnelig skjenke- og salgsbevilling må behandles politisk.

Åpent arrangement er inntil 1 måned før arrangementet

Lukket arrangement er inntil 14 dager før arrangementet

Åpningstider for serveringssteder

Åpningstider for serveringssteder med skjenkebevilling for øl, vin og brennevin.

Serveringssteder med skjenkebevilling må holdes lukket i tidsrommet fra kl. 02.30 til 08.00.

Serveringssteder med skjenkebevilling kan servere drikke i alkoholgruppe 1 og 2 (øl og vin) i tidsrommet fra kl. 08.00 til 02.00 alle dager og drikke i alkoholgruppe 3 (brennevin) i tidsrommet innendørs fra kl. 13.00 til 02.00 og utendørs fra kl. 13.00 til 24.00.

Tidsrom for servering av alkohol blir fastsatt av kommunestyret i Søgne hvert 4 år.

Åpningstider for serveringssteder uten skjenkebevilling

Serveringssteder uten skjenkebevilling kan holde åpent 24 timer i døgnet.

Lover og regler

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Forskrift om åpningstider for serveringssteder i Søgne kommune

Praktiske opplysninger

Ta kontakt med servicetorget om du har spørsmål om kunnskapsprøven og skjenkebevilling. Kunnskapsprøven tas på servicetorget i Søgne Rådhus mellom kl. 08.00 – 13.30 på hverdager Du har 60 minutter til rådighet. Ta med legitimasjon. Pris: 400,-

Ved bestått prøve får du et dokument som bekrefter at du oppfyller alkohollovens krav til dokumentert kunnskap om lovens forskrifter. Dette er gyldig i alle landets kommuner.

Salgsbevilling

Dagligvarebutikker som ønsker å selge alkoholholdig drikk med høyst 4,7 prosent alkohol (øl, rusbrus), må søke kommunen om salgsbevilling.

Hvordan få salgsbevilling?                                           

Styrer og stedfortreder må ha bestått kurs kunnskapsprøve om alkoholloven for å søke om skjenkebevilling. Det er krav om god vandel etter alkoholloven. Styrer og stedfortreder må være ansatt eller arbeide på stedet. Styrer og stedfortreder må være over 20 år og ikke umyndiggjort.

For hver bevilling skal det utpekes en styrer og en stedfortreder. Ved skifte av styrer eller stedfortreder må man søke om godkjenning av den nye styreren/stedfortrederen.

Dersom virksomheten skifter eier, må det også søkes om ny bevilling. Driften kan fortsette på den tidligere bevillingen i inntil 3 måneder, så fremt kommunen er underrettet om dette og det søkes om ny bevilling innen 30 dager.

Hvordan søke om salgsbevilling?

Søknad om salgsbevilling

Vedlegg som må følge søknaden
 • Bekreftelse på bestått kunnskapsprøve
 • Firmaattest
 • Skatteattest
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
Saksbehandlingstid?

Saksbehandlingstiden er inntil 3 måneder fra du har sendt oss de nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknader om faste skjenke- og salgsbevilling må behandles politisk.

Lover og regler

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Praktisk informasjon

Ta kontakt med servicetorget om du har spørsmål om kunnskapsprøven og salgsbevilling. Kunnskapsprøven tas på servicetorget i Søgne Rådhus mellom kl. 08.00 – 13.30 på hverdager. Du har 60 minutter til rådighet. Ta med legitimasjon. Pris: 400,-

Omsetningsoppgave for alkohol

Alle med skjenke- og salgbevilling må betale årlig bevillingsgebyr til kommunen og plikter derfor å sende inn en omsetningsoppgave ved årsskiftet.

Omsetningsoppgave skjenkebevilling

Omsetningsoppgave salgsbevilling

Hva skal rapporteres?
 • faktisk omsatt mengde alkohol i året som har gått
 • forventet mengde omsatt alkohol det kommende året
Hvor mye er bevillingsgebyret?

Bevillingsgebyret er basert på forventet mengde omsatt alkohol. Det vil si jo mer alkohol du budsjetterer med å selge, jo høyere blir gebyret. 

Kontroll av salgs og skjenkesteder

Kommunen har ansvar for å kontrollere at salgs- og skjenkesteder holder alkohollovens bestemmelser.

Kontrollene kan foregå åpent eller anonymt. De skal alltid utføres av to kontrollører, som skal legitimere seg når kontrollen er ferdig.

Dette kontrolleres
 • At butikken/skjenkestedet holder aldersgrensebestemmelsene.
 • At det ikke selges eller skjenkes alkohol til personer som er åpenbart påvirket.
 • At salg og skjenking av alkohol bare skjer innenfor de vedtatte salgs- og skjenketider.
 • At forbudet mot alkoholreklame overholdes.
Åpne kontroller

Ved åpne kontroller henvender kontrolløren seg til en av de ansatte på stedet og ber om en samtale med den som er ansvarshavende i virksomheten på kontrolltidspunktet. Sammen med ansvarshavende gjennomgår kontrolløren punktene i kontrollrapporten.

Anonyme kontroller

Dette er kontroller hvor kontrollørene ankommer stedet som vanlige kunder/gjester. Ved anonyme kontroller av salgssteder observerer kontrollørene aktiviteten ved salgsstedet en stund før de går inn i butikken. Inne i butikken opptrer kontrollørene som vanlige kunder.

Når de anonyme kontrollene avsluttes henvender kontrollørene seg til en av betjeningen og ber om en samtale med ansvarshavende. Kontrollørene gjennomgår kontrollskjemaet sammen med ansvarshavende.

Etter kontrollen

Bevillingshaver mottar kopi av rapporten, og har da en frist på 2 uker til å komme med eventuelle kommentarer til kontrollen.

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 07.12.2015 13:04
Sist endret: 07.12.2015 14:38
Servicetorget

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Posadresse:

Postboks 1051
4682 Søgne

Telefon: 38055555