Skatt

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


I Norge betaler vi skatt på mange forskjellige måter. Vi betaler skatt av penger vi tjener på arbeid, næringsvirksomhet, renter på bankinnskudd osv., såkalt inntektsskatt. I tillegg betaler vi også skatt av formue. Inntekts- og formuesskatt er de direkte skattene.

I tillegg har vi merverdiavgiften som er en indirekte skatt. Dette er en skatt vi betaler når vi kjøper varer og tjenester.

Hvorfor betaler vi skatt?

Vi ønsker at alle skal ha mulighet til å gå på skole og lære å lese og regne. Hvis vi blir syke, ønsker vi at vi skal få behandling på sykehus.

Vi som bor i Norge har alle glede og nytte av mange velferdsordninger i samfunnet. Dette koster penger. Mange penger. Derfor er det viktig at alle er med på å betale. Dette gjør vi ved å betale skatt.

Samfunnet er som en stor felles pengekasse, et spleiselag. Alle skal betale skatt etter evne og motta ytelser når de trenger det.

Skatteoppkrever

Skatteoppkrever innfordrer skatter og avgifter for staten, fylket og kommunen.

Som et ledd i den kommende kommunesammenslåingen så er det inngått avtale om en samordning av skatteoppkreverfunksjon mellom Søgne og Kristiansand kommune fra 1. april 2018. All saksbehandling vil foregå fra Kemnerkontoret i Kristiansand, og innbyggerne i Søgne kommune må kontakte Kemneren i Kristisandsandsregionen for eventuelle spørsmål.

Fra 01.11.18 vil det ikke lenger være tilgjengelig skatteoppkrever på rådhuset i Søgne. Alle henvendelser til skatteoppkreveren i Søgne må heretter rettes til Kemneren i Kristiansandsregionen.

Kontaktinformasjon

Mail: post.kemneren@kristiansand.kommune.no   

Telefon: 38 07 50 00

Kontakt skatteoppkreveren dersom du har spørsmål om
 • Innbetaling/beregning av forskuddstrekk eller forskuddsskatt 
 • Utbetaling av skatt
 • Betaling av restskatt
 • Skatteattest
 • Rentetillegget eller rentegodtgjørelse 
 • Informasjon om forfallstider
 • Beregning/innbetaling av arbeidsgiveravgift, innsending av oppgaver m.m.
Kontakt Skatt Sør når det gjelder
 • Fastsettelse av skattemessig inntekt fradrag, formue eller gjeld
 • Beregning av skatten
 • Skattekort eller utskrevet forskuddsskatt
 • Adresseforandring
 • Moms

Skatt Sør

Innbetaling av skatt og avgift

For innbetaling av skatt og avgift benytt

Konto: 6345 06 10 188

For å lage KID- nummer til innbetalingen gå inn på Skatteetaten

Skattekort / Forskuddsskatt

For privatpersoner er hovedregelen at arbeidsgiver trekker en andel av lønnen din som arbeidsgiver betaler inn til skatteoppkreveren. Beløpet blir innrapportert av arbeidsgiver gjennom A-meldingen og blir godskrevet arbeidstaker. En gang i året foretas det så et oppgjør. Dersom du har betalt for mye skatt, får du dette tilbakebetalt, mens for lite medfører at du må betale differansen inn til skatteoppkreveren. Dersom du må betale, har du fått restskatt.

Mer om skattekort og forskuddsskatt

Personer som driver selvstendig virksomhet vil få utskrevet forskuddsskatt. Dette er en ordning hvor den beregnede skatten skal betales inn i løpet av inntektsåret. Beløpet blir delt i fire med forfall i midten av mars, mai, september og november.

Du kan også få utskrevet forskuddsskatt dersom du har stor formue, store kapitalinntekter eller er deltaker i selskap med delt ansvar. 

Den utskrevne forskuddsskatten er beregnet på bakgrunn av ligningsresultatet forrige år. Dette medfører at du som nylig har startet selvstendig virksomhet, må ta kontakt med skattekontoret for å få utskrevet forskuddsskatt. Dersom du ikke gjør dette, vil dette medføre at du får restskatt neste år samtidig som du vil få utskrevet forskuddsskatt. Du vil med andre ord måtte betale dobbelt skatt i løpet av ett år.

Informasjon om skattetrekket / forskuddsskatt finner du i skattetrekksmeldingen din. Den ligger tilgjengelig på Altinn.no. Dersom du har for høyt eller for lavt skattetrekk / forskuddsskatt kan du enkelt endre dette på skatteetaten.no

Søknad endre skattekort / forskuddsskatt

Innfordring

Dersom du ikke betaler skattekrav til forfall, har skatteoppkrever en plikt til å starte innfordring av kravene. Det er lovbestemt at skattekrav må betales selv om du er uenig/har klaget på likningen. Skatteoppkrever bruker ikke inkassoselskap, men er selv særnamsmann. Dette medfører at vi har adgang til selv å legge ned trekk i lønn og gjennomføre utleggsforretninger.

Mer om innfordring

Skatteoppkrever har adgang til å legge ned trekk i lønn av alt som «overstiger det som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand». Videre er det lovbestemt at skattekrav skal ha førsterett til trekk i lønnen uavhengig av om private inkassoselskaper allerede har trekk i lønnen.Trekk i lønn reguleres av dekningsloven § 2-7 flg.

Vi ønsker at våre trekk skal være riktige. Dersom du mener du har for høyt trekk i lønn, ber vi deg ta kontakt slik at trekket kan justeres. Vi gjør oppmerksom på at inntekter og utgifter i så fall må dokumenteres. Videre vil vi som den klare hovedregel ikke betale tilbake allerede trukne beløp.

En utleggsforretning innebærer at skatteoppkrever vil se om du eier noen eiendeler vi kan ta pant i for å sikre kravene våre. I de fleste tilfeller er det aktuelt å ta pant i hus og bil. Dersom kravet ikke blir betalt, vil vi så vurdere tvangssalg.

Betalingsavtale / Betalingsutsettelse / Ettergivelse

Dersom du ikke har mulighet til å betale skattekravene dine til forfall, bør du ta kontakt med skatteoppkrever. Vi ønsker ikke å bruke mer tvang enn det som er nødvendig. Vi er avhengig av din medvirkning for å behandle sakene best mulig. Videre har vi som et offentlig organ veiledningsplikt slik at du på egen hånd skal være klar over dine rettigheter og plikter.

Skattemyndighetenes adgang til å innvilge betalingsutsettelser, betalingsavtaler samt ettergi skattekrav er regulert av skattebetalingsloven § 15-1 og § 15-2. Begge har til felles at de er snevre unntaksbestemmelser.

Mer om betalingsutsettele og betalingsavtale

§ 15-1 gjelder tilfeller hvor det har inntrådt hendelser utenfor skatteyters kontroll som medfører at det vil være uforholdsmessig tyngende å fortsette innfordringen. Med hendelser menes i denne sammenheng dødsfall, særlig alvorlig sykdom eller liknende årsaker. Hendelsen må også som hovedregel ha medført at du har gått ned i inntekt og således ikke har mulighet til å betale dine skattekrav. Arbeidsledighet er etter denne bestemmelsen ikke tilstrekkelig for å innvilge betalingsutsettelse eller ettergi skattekrav.

Dersom du mener du oppfyller disse vilkårene, ber vi deg ta kontakt.

§ 15-2 gjelder tilfeller hvor det av hensyn til skattemyndighetene er aktuelt å inngå en betalingsordning. Kort oppsummert kan skattemyndighetene innvilge betalingsavtaler, utsettelser og akkordforslag i tilfeller hvor skatteyter kommer med et tilbud som er bedre enn videre innfordring.

Tre hovedvilkår må være oppfylt for å innvilge betalingsordninger etter § 15-2 :

 • Skyldneren må ikke være i stand til å innfri kravet på vanlig måte.
 • Tilbudet må gi bedre dekning enn fortsatt innfordring.
 • Tilbudet må være det beste skyldner kan tilby.

I tillegg vurderer vi om det vil være støtende eller egnet til å svekke den alminnelige betalingsmoralen om du får en slik avtale.

En søknad må være dokumenter. Vi anbefaler at du tar kontakt med skatteoppkrever for nærmere informasjon.

Søknad betalingsutsettelse og betalingsavtale

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Dekningsloven

Skattebetalingsloven § 15-1 og § 15-2

Skatteetaten

 


Publisert: 14.12.2015 15:50
Sist endret: 16.12.2015 15:51
Skatteoppkrever

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38075000

Kontaktperson: Kemneren i Kristiansandsregionen

Telefon: 38075000