Oppvekstsektoren

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Oppvekstsektoren

En oppvekst i Søgne skal være spennende, trygg og danne grunnlag for gode levekår som voksen.

Oppvekstsektoren har ansvar for etablering og drift av kommunale barnehager og fører i tillegg tilsyn med og veiledning av private barnehager/familiebarnehager. Sektorene har også ansvar for grunnskolene i Søgne.

Andre ansvarsområder er barneverntjenesten, pedagogisk psykologiste tjenester (PPT),  skolefritidsordning (SFO) og kultur.

Jon Wergeland er kommunalsjef Oppvekst.

Enhet for barnehager

Enhet for barnehage har ansvar for drift av kommunale barnehager samt ansvar for pedagogisk tilbud til barn i førskolealder.

Enhet for kultur

Kulturenheten drifter kultursenteret Søgne gamle prestegård, Søgne kulturskole og kulturhuset OpenMind. De har et ansvar for å være produsent, tilbyder, støttespiller og tilrettelegger for et bredt og kvalitetsmessig godt kulturtilbud for innbyggerne i Søgne. Dette gjøres ved å fordele årlige kulturmidler, samarbeide med frivillige, lage egne prosjekter samt legge til rette for økt aktivitet.

Nullvisjonen

Nullvisjonens viktigste oppgave er å drive informasjons- og kursvirksomhet for å opplyse om trafikksikkerhet. Nullvisjonen har et særlig fokus på hvordan vår egen atferd kan være avgjørende, for eksempel hvordan fart påvirker risikoen, hvor viktig det er å kjøre rusfritt, bruk av refleks, bilbelte og sykkelhjelm.

Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT)

PPT står for pedagogisk- psykologisk tjeneste. PPT gir råd / veiledning om barns utvikling, opplæring, trivsel og tilpasning i hjem, barnehage og skole. PPT er også kommunens sakkyndige instans når det oppstår spørsmål om behov for spesialundervisning på skolen eller spesialpedagogisk hjelp før skolepliktig alder.

Skolefaglig rådgiver

Oppgavene til skolefaglig rådgiver er arbeid med skoleutvikling, innrapportering, kontaktperson mot andre kommuner, saksbehandling, skolesaker til politisk behandling og ulike prosjektoppgaver.

Søgne og Songdal barneverntjenester

Barneverntjenesten skal blant annet gi råd og veiledning, foreta undersøkelser, treffe vedtak etter loven eller forberede saker for behandling i fylkesnemnda samt iverksette og følge opp saker.

Barnevernet er til for de barna som har en spesielt krevende og utfordrende livssituasjon. For at barnevernet skal kunne gjøre denne viktige jobben er barnevernet helt avhengig av at alle tar ansvar og melder fra om bekymring for barn. Barneverntjenesten for Søgne og Songdalen kommune har felles tjeneste med Kristiansand kommune.


Publisert: 04.12.2015 16:03
Sist endret: 04.12.2015 16:03