Helse og omsorg sektoren

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Helse- og omsorgsektoren

Kommunene skal sørge for gode og forsvarlige helse- og sosialtjenester til alle som trenger det, uavhengig av alder eller diagnose. Staten har ansvar for å sikre like rammevilkår gjennom regelverk og økonomiske rammer. Staten har også ansvar for å føre tilsyn og kontroll.

Svein Resset er Kommunalsjef helse- og omsorg.

Kommunale helse- og omsorgstjenester

Enhet for helsetjenester

Enhet for helsetjenester består av to avdelinger og tre fagområder

Enhet for institusjonstjenester

Enheten gir tjenester til brukere og pasienter som har et omfattende hjelpebehov for helse- og omsorgstjenester på institusjon. Enheten har også ansvar for hovedkjøkkenet i Søgne kommune.

Enhet for livsmestring

Enheten gir tjenester rettet mot psykisk helse, rusomsorg, boligsosialt arbeid og habiliteringstjenester til funksjonshemmede.

Organisasjonskart enhet for livsmestring

Forvaltningstjenesten

Tjenesten er ansvarlig for søknader og saksbehandling av de fleste helse- og omsorgtjenester. Det er enhetsledere som avgjør søknadene og fatter enkeltvedtak.

Enhet for hjemmetjenester

Enhetene har ansvaret for hjemmesykepleie og hjemmehjelp. Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget hjem. Hjemmehjelpen gir praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell. I tillegg drifter hjemmetjenesten dagsenter for eldre.

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering har ansvaret for samhandling og sikre koordinerte tjenester til de som trenger det. Det er forvaltningstjenesten som er koordinerende enhet.

Kvalifiseringsenheten

Kvalifiseringsenheten består av to avdelinger

NAV Søgne

NAV Søgne jobber ansatte fra Arbeids- og velferdsetaten og Søgne kommune for å finne gode løsninger for brukerene.


Publisert: 04.12.2015 15:59
Sist endret: 04.12.2015 16:04
Søgne Rådhus

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555