Sykehjem

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Dersom du har omfattende behov for omsorg og pleie på grunn av alder, skade eller sykdom kan du søke om opphold på sykehjem. Du må ha krav på nødvendige helse- og omsorgstjenester. Ditt hjelpe-/pleiebehov må være så omfattende at det ikke kan ivaretas i hjemmet ditt. Sykehjemsopphold kan gis som flere typer tjenester.

Søgne kommune tilbyr også dagtilbud for eldre og avlastning.

Korttids- og rehabiliteringsopphold

For å få innvilget korttidsopphold eller rehabiliteringsopphold må ett eller flere av følgende kriterier innfris:

 • Du har behov for omsorg, sykepleie og legetilsyn ved institusjon
 • Du har behov for etterbehandling etter sykehusopphold
 • Du har behov for observasjon eller vurdering av helsetilstand og funksjonsnivå
 • Du har behov for opptrening for å mestre hverdagens gjøremål
 • Du har behov for kartlegging og opptrening i institusjon på grunn av funksjonssvikt etter operasjon, sykdom eller skade
 • Du har behov for intensiv omsorg og lindrende behandling i livets siste fase
Hva koster korttids- og rehabiliteringsopphold?

Pris for korttidsopphold er kr. 165,- pr. døgn. 

Langtidsopphold

For å søke om langtidsopphold i sykehjem må ett eller flere av følgende kriterier innfris:

 • Ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
 • Ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom
Hva koster langtidsopphold?

Hovedregel for beregning av oppholdsbetaling ved langtidsopphold regnes ut på flg. måte:

 • 75 % av inntekt inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp
 • Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 %
Hva dekker betalingen?

Kost Losji
Vask av merket tøy
Personlige hygieneartikler som såpe, sjampo, tannkrem, barberartikler og hudlotion, sykepleieartikler.
Institusjonen kjøper inn et standard sortiment. Artikler som er "blåreseptbelagt" i hjemmetjenesten eks. bleier, stomiutstyr.
Medisiner og medisinsk utstyr som medisinsk ansvarlig ved institusjonen ordinerer.
Helsetjenester som kommunen organiserer.
Egenandel for behandling og undersøkelse som tilsynslege eller legevakt ordinerer.
Transport. Transport ved innleggelse i langtidsopphold dekkes av Folketrygden.
Egenandel for transport til/fra behandling og undersøkelse som angitt over.
TV-lisens fellesanlegg.
Bløtkake til markering av "runde" dager (hvert 10 år inntil 70 år, deretter hver 5.år frem til 100 år, deretter hvert år).

Dagtilbud

For å søke om dagtilbud for eldre må ett eller flere av følgende kriterier innfris:

 • Du er eldre og bor hjemme og har behov for sosial aktivitet og å komme i kontakt med andre.
 • Du må kunne nyttiggjøre deg tilbudet.
 • Du har pårørende med store omsorgsoppgaver som trenger avlastning.
 • Du har en demenssykdom.
Hva koster dagtilbud?

Det beregnes egenandel for oppholdet. Det sendes samlet regning etterskuddsvis en gang pr. måned

Avlastning

For å søke om avlastning må du

 • Være pårørende som yter omfattende og særlig tyngende omsorgsarbeid

Hva koster avlastning?

Avlastning er gratis

Øyeblikkelig hjelp døgnplasser

 • Innlegges via legevakt for inntil 72 timer

Hvordan søke sykehjemstjenester?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt. Det kreves legeuttalelse i forbindelse med opphold på sykehjem.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Oversikt sykehjem

Oversikt over sykehjem i Søgne
Langenes bokollektiv Langtidsavdeling bo- og omsorgstilbud med bemanning hele døgnet Tilrettelagt beboere med demens
Søgne omsorgsenter Langtidsavdeling bo- og omsorgstilbud med bemanning hele døgnet Tilrettelagt beboere med demens og langtidsbeboere
Søgne omsorgsenter Korttids- og rehabilitering med bemanning hele døgnet Tilrettelagt beboere for korttid- og rehabilitering

 

Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Helse- og omsorgstjenesteloven

Helsepersonelloven

Forvaltningsloven

Forskrift om egenandel for helse- og omsorgstjenester

Lokal forskrift

Pasient- og brukerrettighetsloven

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 09.12.2015 14:48
Sist endret: 09.12.2015 14:53
Søgne omsorgsenter

Besøksadresse:

Kleplandsveien 15
4640 Søgne

Telefon: 38055555