Rusomsorg

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Rusmiddelproblemer kan ramme mennesker i alle aldersgrupper og lag av befolkningen. I Søgne kommune har vi en ruskonsulent som arbeider med å etablere og koordinere frivillige behandlingsopplegg og tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

All kommunal oppfølging og hjelp til rusbelastede personer i Søgne baserer seg på frivillighet og at den rusbelastede er aktivt deltagende i gjennomføring av tjenestetilbudet.

Hva er avhengighet?

Avhengighet oppstår når en rekke tanker, adferd og fysiske fenomener endrer seg etter gjentatt bruk og eller utførte handlinger. Det utvikles en toleransegrense der vedkommende erkjenner skadevirkningene av bruken/ adferden, uten å endre adferd. 

Hva kan ruskonsulenten hjelpe med?

 • Råd og veiledning
 • Motivasjonssamtaler
 • Støttesamtaler
 • Praktisk hjelp, støtte og opplæring
 • Hasjavvenning
 • Henvise til spesialisert rusbehandling
 • Spillavhengighet
Tvangstiltak

Hovedregelen er at all behandling skal basere seg på frivillighet fra den det gjelder. Ved bruk av tvang eller tilbakehold av rusmiddelavhengige, er hovedregelen frivillig tilbakehold med samtykke fra den det gjelder.

Det vil si at den aktuelle institusjonen og bruker sammen inngår en skriftlig avtale om at tilbakehold kan benyttes dersom bruker ønsker å forlate institusjonen underveis i behandlingsopplegget.

Denne avtalen skal senest inngås ved ankomst til institusjonen. Intensjonen med bestemmelsen er å søke å unngå impulsstyrte avbrudd i behandlingsforløpet. Tilbakehold reguleres i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-4.

Rusteamet har ansvar for å utrede og beslutte om sak om tilbakehold/tvang skal fremmes Fylkesnemnda for sosiale saker dersom de får melding fra pårørende (Helse og omsorgstjenesteloven §10-1), bekymringsmelding fra andre eller etter eget initiativ.

Fylkesnemnda for sosiale saker fatter vedtak om bruk av tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige.

Dersom noen utsetter sin fysiske eller psykiske helse for fare ved omfattende og vedvarende misbruk, og dersom hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig, kan det vedtas at vedkommende uten eget samtykke kan tas inn i en institusjon for undersøkelse og tilrettelegging av behandling, og holdes tilbake der i opptil tre måneder. 

Intensjonen med bestemmelsene om tilbakehold uten eget samtykke er å søke å tilrettelegge for frivillig rusbehandling. Tilbakehold uten eget samtykke er regulert i helse- og omsorgstjenesteloven (§10-2) 

Gravide

Når Rusteamet får melding om at en gravid kvinne ruser seg, skal de undersøke saken og sette i gang nødvendige hjelpetiltak og kontroller for å sikre et rusfritt svangerskap. Ved mistanke om at en gravid ruser seg, skal dette meldes til rusteamet. 

Dersom en ikke når frem med frivillige hjelpetiltak, kan rusteamet fremme sak til fylkesnemnda og begjære tilbakehold uten eget samtykke. Det betyr at den gravide rusmiddelavhengige legges inn på institusjon uten samtykke. Dette er regulert i Helse og omsorgstjenestelovens § 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige Hovedintensjonen med bestemmelsen om tilbakehold uten eget samtykke er å skjerme fosteret for ruseksponering.

Rusteamet har ansvar for å koordinere hjelpetiltakene rundt den gravide frem til fødselen.

Rusoppfølgningsteam

Rusoppfølgningsteamet tilbyr oppfløgning til mennesker med avhengighetsproblematikk basert på enkeltvedtak.

Vi har sammen med tjenestemottakeren fokus på

 • rehabilitering
 • råd og veiledning
 • motivasjon og støttesamtaler
 • koordinerende funksjoner, brobyggere

Dagaktiviteten

Et kommunalt samarbeidstiltak mellom avdeling for psykisk helsearbeid / rusoppfølningsteamet og NAV.

Hvordan få hjelp?

Søknad helse- og omsorgtjenester elektronisk

Søknad helse- og omsorgtjenester

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Vil du vite mer?

Her kan du lese mer om rus

Anonyme alkoholikere

Anonyme narkomane

Al- Anon familiegrupper

A-larm

Barn i rusfamilier

Hasjavvening

ProLar

Rus og avhengighet

Rustelefonen

Rusmisbrukernes interesseorganisasjon

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 11:04
Sist endret: 08.12.2015 11:30
Psykisk helsetjenester

Besøksadresse:

Lundeveien 34
4640 Søgne

Telefon: 38055555