Økonomisk sosialhjelp

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. NAV vurderer situasjonen din individuelt. Det vil si hvilke behov du har for veiledning og oppfølging og hvor mye du kan få i støtte.

Hvem kan få?

For å kunne få økonomisk sosialhjelp må du

  • oppholde deg lovlig i Norge. For å ha fulle rettigheter må du ha lovlig opphold og fast bopel
  • være ute av stand til å forsørge deg selv ved arbeid, egne midler eller ved andre økonomiske ytelser som du kan ha krav på

Du har ikke rett på økonomisk sosialhjelp når du oppholder deg i utlandet. Alle har rett til å søke om økonomisk sosialhjelp og få en vurdering av saken sin. Du har krav på svar gjennom et skriftlig vedtak. NAV kan ikke avslå en søknad muntlig.

Hva kan du få?

NAV bruker skjønn for å vurdere hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre deg et forsvarlig livsopphold. Det finnes statlige, veiledende satser og retningslinjer for å beregne økonomisk sosialhjelp. Søgne kommune følger disse satsene. Noen andre kommuner har i tillegg egne veiledende satser.

Hvordan søker du?

Du må søke til NAV i Søgne kommune. De vil vanligvis ha en samtale med deg slik at dere sammen kan se på behovet ditt for hjelp.

De trenger opplysninger om inntekter, utgifter og personlige forhold som livssituasjon, familiesituasjon, bosted, bosituasjon, alder, livssituasjon og helse. NAV skal ta særlig hensyn til barn og unges behov, for eksempel skole- og fritidsaktiviteter.

Du må dokumentere opplysningene i saken din. NAV avgjør hva som er tilstrekkelig dokumentasjon. Eksempler er ligningsattest, lønnslipp, saldoutskrift, husleiekontrakt, kopi av faktura som viser utgifter til for eksempel strøm, forsikring, barnehage, skolefritidsordning (SFO), fritidsaktiviteter, lege, fysioterapi og tannlege. 

Søknad økonomisk sosialhjelp

Andre aktuelle tjenester

Du kan også ha rett på bostøtte. Se Husbankens nettsider for mer informasjon om hvem som kan få bostøtte, hva slags krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder.

Meld fra om endringer

Hvis du får endringer i situasjonen din som kan påvirke beregning av det beløpet du får utbetalt fra NAV, må du straks melde fra til NAV.

Kontaktinformasjon

Ring NAV Søgne 55 55 33 33. Åpningstider mandag til fredag kl. 08.00 - 15.30

Publikumskontakt kl. 12.00 - 14.00. Timeavtaler utenom åpningstiden


Publisert: 19.04.2017 09:39
Sist endret: 19.04.2017 09:55
NAV Søgne

Besøksadresse:

Rådhusveien 43
4640 Søgne

Telefon: 55553333