Støy

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Støy er uønsket lyd som kan være forstyrrende. Det kan være lyden fra trafikk eller industri i nabolaget, for høy musikk hos naboen eller bare viftestøyen fra en varmepumpe. Støy kan gi helseplager, særlig dersom det forstyrrer nattesøvnen, vanlig rekreasjon og hvile. Kraftig støy kan føre til hørselsskader.

Klage på støy

Miljørettet helsevern i kommunen har et generelt ansvar for å vurdere situasjoner med potensielt helseskadelig støy. Det vil imidlertid i mange situasjoner være andre myndigheter som er den rette instansen å kontakte.

På arbeidsplasser har virksomhetslederen ansvar for at ansatte gis tilstrekkelig beskyttelse mot hørselsskader, og at støygrensene overholdes.

Politiet har ansvar for å opprettholde ro og orden. Ved hendelser der det oppstår støy, for eksempel bråk og uro eller avspilling av høy musikk fra private fester, er politiet rette myndighet å kontakte. 

Veistøy

Trafikk kan gi forstyrrende lydnivå, og mange boliger ligger slik til at de berøres av trafikkstøy. Det er den ansvarlige myndighet som vurderer behovet for støyskjerming eller andre tiltak på bakgrunn av støyberegninger og støysonekart. Støyforhold er et viktig ledd i planlegging av nye veiprosjekter.

Hvor kan du henvende deg?

Bygg og anlegg

Støy i anleggsperioden vil man måtte regne med. Kontakt utbygger dersom du er forstyrret av byggevirksomheten. Om dere ikke kommer frem til en løsning, kan du kontakte kommuneoverlegen i Søgne kommune. Du kan lese om retningslinjer for støygrenser under lover og regler.

Industri

Støy fra industrianlegg vil bli behandlet etter forskrift om miljørettet helsevern, som sier at virksomheten skal planlegges og drives på en slik måte at støy og vibrasjoner ikke medfører helsemessig ulempe eller overskrider helsemessig forsvarlig nivå.

Konserter og utendørsarrangementer

Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig kan den samme lyden medføre helseplager og søvnforstyrrelser for andre. Helsedirektoratet har utarbeidet en veileder om musikkanlegg og helse for konsertarrangører og kommuner.

Varmepumper

Kommunen får en del henvendelser knyttet til støy fra varmepumper. Det er viktig at utedelen plasseres på en slik måte at naboer ikke blir forstyrret av støy. Det kan være lurt å ta en prat med naboen på forhånd. Det er også viktig at serviceintervaller blir fulgt. Ved støyplage kan det være aktuelt å få et firma til å måle støynivået.

Nabokonflikter

Av og til oppstår det situasjoner der enkelte føler seg forstyrret av aktiviteter hos naboen. De fleste slike situasjoner er av privatrettslig karakter og kan håndteres etter bestemmelsene i naboloven. Tvister avgjøres av forliksrådet. Konfliktrådet kan bistå med mekling i nabokonflikter. Mange konflikter kan unngås ved å snakke med naboen og vise hensyn til hverandre. I helt spesielle situasjoner kan kommuneoverlegen og miljørettet helsevern behandle slike saker.

Lover og regler

Oversikt over lover og regler

Arbeidstilsynet

Politivedtektene 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen T-1442.

Musikkanlegg og helse

Byggteknisk forskrift TEK 10

Naboloven


Publisert: 30.12.2015 12:47
Sist endret: 30.12.2015 13:56