Kommunal bolig

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Hva er kommunal bolig og omsorgsbolig?

Søgne kommune leier ut boliger til personer som har spesielle boligbehov og som ikke selv kan løse disse. Dette gjelder personer som enten er sosialt vanskeligstilte på boligmarkedet, personer med behov for en tilrettelagt bolig, eller mennesker som er så hjelpetrengende at de har behov for hjelp store deler av døgnet.

En kommunal utleiebolig er et knapphetsgode og er ment som en midlertidig løsning i en vanskelig livssituasjon.

Kriterier

En ledig bolig tildeles etter følgende kriterier:

  1. Søker må som regel ha minimum 2 års botid i Søgne kommune. (Kan i helt spesielle tilfeller fravikes)
  2. Tildeling skjer etter en totalvurdering av søkers situasjon, som nåværende boforhold og øvrige sosiale og helsemessige forhold.
  3. Hovedprinsippet for tildeling av kommunal bolig vil være å tildele bolig til søkere med størst behov. Vanskeligstilte blir her definert som:
  • Husstander med barn som befinner seg i en kritisk fase og trenger oppfølging fra det offentlige hjelpeapparatet.
  • Flyktninger i en mottaksfase får tilbud om midlertidig bolig i inntil tre år (kan forlenges med inntil 2 år)
  • Personer med psykiske lidelser som ikke klarer å skaffe bolig selv
  • Personer i en kaotisk livssituasjon som personer med rusproblemer og andre uten evne til å strukturere sitt liv
  • Pleie og omsorgskrevende/tilsynskrevende søkere prioriteres dersom forholdene ligger til rette for det i tilgjengelig bolig.

Hvordan søke kommunal bolig?

Søknad om kommunal bolig elektronisk

Søknad kommunal bolig

Du kan kontakte forvaltningstjenesten for å få hjelp til å søke. Dersom en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Ferdig utfylt skjema sendes til postmottak@sogne.kommune.no eller til

Søgne Kommune
Postboks 1051
4682 Søgne

Pris

Du må betale husleie for omsorgsboliger eller kommunale boliger, men det er mulig å søke om bostøtte fra Husbanken. 

Lover og regler

Aktuelle lover og regler

Forvaltningsloven

Kvalitetsforskriften

Helse- og omsorgtjenesteloven

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt


Publisert: 08.12.2015 11:29
Sist endret: 08.12.2015 11:29
Søgne Rådhus

Besøksadresse:

Rådhusveien 1
4640 Søgne

Telefon: 38055555