Skoler

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Grunnskoleopplæringen

Søgne kommune har ansvaret for offentlig grunnskoleopplæring for elever fra 1.-10. trinn. Oppvekstsektoren, ledet av kommunalsjef for oppvekst, er ansvarlig for grunnskoledriften i kommunen. Søgne kommune har i underkant av 1400 elever fordelt på tre barneskoler og to ungdomsskoler. I tillegg kommer elever som går på privatskoler. Samfundet skole, Oftenes, er en privatskole for elever på 1.-4.trinn.

Barneskoler

Nygård skole 

Nygård skole 

Lunde skole

Lunde skole

Langenes skole

Langenes skole

Samfundets skole, Oftenes (privatskole, 1.-4.trinn)

Samfundets skole

Ungdomsskoler

Tangvall skole

Tangvall skole

Tinntjønn skole

Tinntjønn skole

 

Ordensreglement

Forskrift om ordensreglement

Innmelding til 1.klasse

Barn begynner i grunnskolen det kalenderåret barnet fyller seks år. Foreldre og foresatte bes fylle ut innmeldingsjema. Frist er 1. februar. Den enkelte skole sender ut informasjon i god tid før første skoledag.

Innmeldingsskjema

Familier som flytter til kommunen etter innskrivingsperioden og fram til skolestart, må ta kontakt med nærmeste skole eller servicetorget.

Skolestart

Hvilken skole skal barnet gå på?

Hver adresse i kommunen er knyttet til en nærskole og er delt inn i skolekretser. Disse er nærmere beskrevet i lokal forskrift for skolekretser.  Den enkelte skole sender cirka seks måneder før skolestart ut vedtak om skoleplassering. 

Første skoledag

Første skoledag 2016 er torsdag 18.august.

SFO starter mandag 1.august. Mer informasjon om SFO

Utsatt skolestart

Foreldre kan søke om utsatt skolestart. Dette gjøres innen innen 31.desember året før. PPT vurderer barnets utviklingsstatus, og gir råd til oppvekstkontoret, som avgjør saken. Spørsmål om utsatt skolestart kan rettes til barnehageenheten på oppvekstkontoret.

Skolebytte

Du kan søke om at barnet ditt kan gå på en annen skole enn den barnet tilhører/går på.

Søk om skolebytte  

Søknaden blir behandlet etter kriterier nedfelt i siste del av lokal forskrift om skolekretser

Skoleskyss

Elever som bor mer enn to km (1.trinn) eller fire km (2.-10.trinn) fra skolen, har rett på gratis skoleskyss. De får utlevert busskort på skolen i begynnelsen av skoleåret.

Farlig eller vanskelig skolevei?

Elever som har særlig farlig eller vanskelig skolevei har også rett til gratis skoleskyss, uansett avstand til skole. Foreldre/foresatte fyller ut eget søknadsskjema. Det er oppvekstkontoret som avgjør om skoleskyss skal gis. 

Mobbing

Alle elever har rett på et skolemiljø som fremmer læring, helse og trivsel. Skolene i Søgne har nulltoleranse for mobbing, og alle ansatte har en handlingsplikt dersom man opplever eller har mistanke om mobbing eller krenkende atferd. Dersom du er bekymret for om ditt eller andres barn har det bra på skolen, bes du ta kontakt med rektor på skolen. Hvis du synes det er vanskelig, kan du varsle oppvekstkontoret ved å bruke knappen under, slik at saken kan tas opp med skolen.

Meld fra om mobbing

Fravær og permisjon

Når det er forsvarlig kan skolene gi den enkelte elev permisjon i inntil to uker.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagene deres trossamfunn har helligdager.

Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at eleven kan følge med i den alminnelige undervisningen etter at permisjonstiden er ute.

Retningslinjer for håndtering av elevpermisjoner i Søgneskolen

Søknad permisjon fra undervisning

Fritak fra religiøs aktivitet

Skolen skal vise respekt for elever og foreldre sin regligiøse og filosofiske tro samt sikre retten til likeverdig opplæring. Elever kan søke om fritak fra de deler av undervisningen i KRLE. Eleven kan ikke få fritak fra hele fag, men aktiviteter i fag.

Søknadsskjema fritak fra religiøs aktivitet

Kompetanseavdelingen

Kompetanseavdelingen ved Nygård skole er et opplæringstilbud for elever fra 1. - 10. trinn med nedsatt funksjonsevne og store sammensatte lærevansker.

Søknad om plass ved kompetanseavdelingen

Informasjon om kompetanseavdelingen

Mer informasjon

Nyttige lenker

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG)

Beredskapsteam mot mobbing

Elevombud

Skjemaoversikt skole og utdanning

Kontaktinformasjon

Ring servicetorget på telefon 38055555. Åpningstider mandag - fredag kl. 08.00 - 15.30

Finn ansatt

 


Publisert: 03.12.2015 10:31
Sist endret: 03.12.2015 10:46