Tilskudd for bredbåndsutbygging

Søgne kommune vurderer å søke om tilskudd til utbygging av bredbånd

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Nasjonal kommunikasjonsmydnighet forvalter en statlig tilskuddsordning for utbyggig av bredbånd (Foto: NKOM)

Kunngjøring

Søgne kommune vurderer på ny å søke om tilskudd fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet til videre utbygging av bredbåndsnettet i kommunen. Aktuelle områder vi ser for oss er nord/vest i Søgne ommune

Alle (lag, foreninger, bedrifter, enkeltpersoner etc.) som ønsker å komme med innspill til områder som i dag mangler tilfredstillende bredbåndstilbud bes gjøre det innen 16. april 2017.

Om bredbåndsstøtteordningen

Bredbåndsstøtteordninga er en offentlig støtteordning finansiert over statsbudsjettet med fastsatte kriterier for tildeling av støtte.

Organisering av ordningen

Kun kommuner/fylkeskommuner kan søke om midler. Fylkeskommunen skal vurdere og deretter rangere søknader fra eget fylke, mens Nasjonal kommunikasjonsmyndighet skal foreta den endelige avgjørelsen opp mot evalueringskriteriene og den total budsjettrammen.

Kriterier

Tilskuddsordningen har seks kriterier med innbyrdes vekting:

  • Områder uten grunnleggende tilbud (< 4 Mbit/s)    (30%)
  • Områder med grunnleggende tilbud, men uten tilbud om høykapasitetsbredbånd (< 30 Mbit/s)  (  5%) 
  • Kostnadseffektiv nettutbygging       (25%)
  • Lokal medfinansiering         (20%)
  • Plan for bærekraftig drift etter utbygging     (15%)
  • Betydning for lokal samfunnsutvikling og verdiskaping  (  5%)

Støtteordningen er primært rettet inn mot utbyggingsprosjekt som skaper et tilbud om grunnleggende bredbånd (minst 4 Mbit/s) til husstander som mangler dette i dag. Sekundært er det anledning til å søke om støtte også for prosjekt for kapasitetsøkning i område uten tilbud om høykapasitets bredbånd (minst 30 Mbit/s) og der en ikke kan regne med kommersiell utbygging av høykapasitets breiband de nærmeste årene.

Beboere i området som eventuelt bygges ut, må regne med at det må betales egenandeler og/eller ytes arbeidsinnsats for å få realisert prosjektet.

Innsending av innspill

Innspill kan sendes på e-post til postmottak@sogne.kommune.no eller pr. post til Søgne kommune, postboks 1051, 4682 Søgne og merkes "Innspill bredbåndsutbygging".

Frist for innspill er 16. april 2017.


Publisert: 10.03.2017 09:47
Sist endret: 10.03.2017 09:54