Prosjektplan Nye Kristiansand

Fellesnemnda for Nye Kristiansand har vedtatt en rekke strategiske grep for videre arbeid

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Fellesnemnda vedtok enstemmig overordnet prosjektplan for Nye Kristiansand, forteller prosjektleder Eva B. Åsland, som fikk mandat til å etablere prosjektene innen 1. oktober. (Foto: Ragna Marie Henden)

Enstemmig

Fellesnemnda for sammenslåing av Søgne, Songdalen og Kristiansand kommune hadde sitt andre møte i Songdalen kommunestyresal. Her ble mye av strukturen for det videre arbeid lagt. Prosjektleder Eva B. Åsland presiserte også at planene ikke var hogd i stein, men det er lagt opp til fleksibilitet.

Protokoll for møtet 29. august.

Møteplan for 2018

Reglement for arbeidet

Prosjektorganisering

For innbyggere og ansatte i de tre kommunene er nok prosjektorganiseringen av Nye Kristiansand det viktigste vedtaket.

Fellesnemnda vedtok å gi prosjektleder mandat til å etablere overordnet prosjekt for administrasjon og ledelse, samt seks delprosjekter. Videre fremdriftsplan er at detaljering av mandater og bemanning av alle prosjekter skal være avklart senest 1. oktober, og alle prosjekter skal være i gang senest 15. oktober. Prosjektleder skal rapportere fra prosjektene til Fellesnemnda 31. oktober.

I tillegg til overordnet prosjekt etableres det delprosjekter innen

  1. Utdanning og oppvekst
  2. Helse, sosial og omsorg
  3. Klima, miljø og teknisk
  4. Kultur, idrett og fritid
  5. Digitalisering
  6. Økonomi og eiendom.

Det videre arbeidet med detaljering av mandater, ansettelse av prosjektledere og avsetning av interne ressurser gjøres i nært samarbeid med rådmennene i de tre kommunene. Prosjektgruppene og arbeidsgrupper skal ha deltakere fra alle tre kommuner. Alle prosjekter skal ha egne prosjektledere (interne eller ved bruk av konsulenter), og prosjektet gjennomføres i henhold til Difi sin prosjektveileder. Samtlige administrative prosjekter rapporterer til prosjektleder. I hvert delprosjekt vil det være et fagråd (prosjektstyre) bestående av representanter fra alle tre kommunene. De skal sørge for en faglig kvalitetssikring av leveransen fra det enkelte delprosjekt, informerer prosjektleder Åsland.

Prosjektorganisering av Nye Kristiansand

Partssammensatte utvalg

Fellesnemda vedtok vedlagte forslag til partssammensatte utvalg. Prosjektleder Eva B. Åsland presiserte for fellesnemda at mandat som ble lagt fram var i tråd med hovedavtalen. Godt samarbeid med alle tillitsvalgte er avgjørende og viktig for fremdriften og gjennomføringen av prosjektet, presiserte Åsland, og vektla at tillitsvalgte skal delta i alle delprosjektene og arbeidsgruppene.

Fellesnemda vedtok enstemmig følgende arbeidsgivers representanter til partssammensatt utvalg:

Leder: Jan Erik Tønnesland, AP Nestleder: Grete K. Skaara, KRF

Delegering av myndighet

Fellesnemnda vedtok prinsipper for delegering av myndighet til prosjektleder. Prosjektleder gis blant annet fullmakt til å ansette og leie inn personell i prosjektperioden, og også myndighet til å innstille i alle saker som legges frem for Fellesnemda, for Partssammensatt utvalg og for folkevalgte utvalg som Fellesnemnda oppretter.

Prosjektleder/Rådmann

Søknadsfristen for utlysningen av prosjektleder/rådmann er 1. september. Fellesnemndas leder Harald Furre informerte om fremdriften, og etter planen skal ansettelsen være klar i slutten av oktober.

Prosjektorganisasjonen i egne lokaler

Prosjektleder Eva B. Åsland informerte Fellesnemnda om behov for å samle prosjektorganisasjonen i egne lokaler. Dette jobbes det med i disse dager.:

Kulturskolesamarbeid

Som ordfører i Kristiansand kommune inviterer Kristiansand til samarbeid mellom kulturskolene. Kristiansand kommune mottar storbymidler i 2018, og noe av disse ønskes brukt på å gi barn og unge i Søgne og Songdalen tilbud om å bruke Kulturskolen i Kristiansand.

Interkommunale samarbeid og selskaper

Alle interkommunale samarbeid og selskaper må ved bygging av en ny kommune gjennomgås og vurderes. Dette vil være en del av mandatet til et av delprosjektene


Publisert: 30.08.2017 13:45
Sist endret: 30.08.2017 14:04