Positivt resultat for Søgne kommune

Det foreløpige regnskapet for 2015 viser et netto driftsresultat på 37 mill. kroner for Søgne kommune.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Positivt resultat

Dette er en økning på 12 mill. kroner fra 2014. Resultatet utgjør drøyt 5 prosent av driftsinntektene, som var på 721 mill. kroner. Den politiske behandlingen vil skje i mai, etter at revisjonsberetningen foreligger.

- Dette er et positivt resultat, og det er spesielt gledelig at den løpende driften av kommunen går i pluss. Siden kommunestyret styrker budsjettrammene på viktige områder i 2016 og vedtok at ingen sektorer får redusert sine rammer gir det også et godt grunnlag for det videre arbeidet sier ordfører Astrid Hilde.

Forklaringen på de gode resultatene skyldes at enhetene jobber godt sammen og at kommunestyret budsjetterte med et positivt driftsresultat, samtidig som de viktigste endringene i forholdt til revidert budsjett går i positiv retning:

Budsjettert overskudd

4,5 mill. kroner

Mindreforbruk i forhold til budsjett for kommunens drift (enhetene)

8,7 mill. kroner

Høyere skatteinngang enn budsjettert

5,2 mill. kroner

Høyere renteinntekter og finansavkastning enn budsjettert

5,8 mill. kroner

Lavere fakturerte pensjonsutgifter (i hovedsak pga lavere lønns- og trygdeoppgjør enn forutsatt)

 

8 mill. kroner

Premieavvik pensjon

5 mill. kroner

Driftsresultat

Selv om en ser bort fra finansinntekter og pensjonseffekter, som erfaringsmessig svinger mye fra år til år, har kommunen et driftsresultat på opp mot 20 mill. kroner. Det betyr at de ansatte har jobbet godt, og gitt oss et godt økonomisk utgangspunkt. Dette vil komme spesielt godt med i en situasjon hvor det er planlagt store investeringer både i skole og innenfor pleie og omsorg, sier rådmann Kim Høyer Holum.

Planlagte investeringer den neste fireårsperioden er på nesten 600 mill. kroner, og positive driftsresultater kan gjøre at gjelden øker mindre enn den ellers ville gjort.

Invisteringer

Søgne kommune investerte ca. 66 mill. kroner i 2015. Dette var en økning på ca. 20 mill. kroner fra de to siste årene. Det største enkeltprosjektet var Lunde skole og Lundehallen, hvor det ble investert 22 mill. kroner i 2015 (samlet kostnadsramme for prosjektet er 90 mill. kroner). I tillegg kjøpte kommunen et bygg i Linnegrøvan hvor Open Mind nå er etablert (12 mill. kroner) og startet byggingen av nye rom på Søgne Omsorgssenter (5 mill. kroner i 2015, totalramme 18 mill. kroner). Kommunens lånegjeld knyttet til investeringer økte med 5 mill. kroner i 2015, og utgjorde ved årsskiftet ca. 555 mill. kroner.

- Disposisjonsfondet, som kan disponeres fritt av Kommunestyret, var på 85 mill. kroner ved utgangen av 2015. Hvis hoveddelen av fjorårets overskudd avsettes til disposisjonsfondet vil dette passere 100 mill. kroner i 2016. Et større disposisjonsfond gjør at kommunen står enda bedre rustet til å håndtere negative endringer, noe som er spesielt viktig i en situasjon med urolige finansmarkeder og historisk lave lånerenter, sier økonomisjef Ståle Øverland.


Publisert: 19.02.2016 12:54
Sist endret: 19.02.2016 12:55