Økonomiplan 2018 - 2021

Kursen som ble satt i 2017-budsjettet holdes fast i rådmannens forslag til budsjett, men på investeringssiden foreslås det imidlertid relativt store endringer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Rådmann i Søgne kommune Kim Høyer Holum presenterer økonomiplan for politikerne

Stø kurs

Kursen som ble satt i 2017-budsjettet holdes fast i rådmannens forslag til budsjett for 2018 og økonomiplan fram til 2021. På investeringssiden foreslås det imidlertid relativt store endringer.

Det ble gjort et grundig arbeid med 2016-budsjettet, både administrativt og med et enstemmig budsjettvedtak i kommunestyret. Forslaget til budsjett for 2017 viderefører retningen som ble lagt da, med et særlig fokus på tidlig innsats. Skal vi få resultater må satsingen få virke over tid og vi må videreføre og forsterke det tverrfaglige arbeidet, sier rådmann Kim Høyer Holum.

Satser på tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet. Innenfor en begrenset budsjettramme har rådmannen prioritert å videreføre denne satsingen, selv om tiltakene gir høyere utgifter i 2018 enn i 2017 fordi endringene nå skal virke hele året. Blant tiltakene er:

  • Økt kapasitet i barnehagene, Kostnadsramme rundt 5 mill. kroner.
  • Psykososialt team på skolene fullfinansieres i dette budsjettet. I tillegg kommer andre tiltak som tverrfaglige team på skolene, beredskapsteam og elevombud.
  • Kraftfull satsing på uteområder både i barnehagene og barneskolene videreføres.
  • Det foreslås en kraftig økning av barnevernstjenestens budsjett (3,3 mill. kroner. Dette legger til rette for økt innsats for en viktig gruppe, selv om mye av økningen er for å tilpasse budsjettet til faktiske utgifter.

Det arbeides godt for å styrke tidlig innsats. Det er viktig med et godt sikkerhetsnett rundt barn som har behov for det. Vel så viktig som økte bevilgninger er hvordan vi organiserer arbeidet og samhandler mellom ulike enheter og sektorer. Også på dette arbeidet er vi godt i gang, sier kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland.

Omsorgssektoren

Kommunen posisjonerer seg for kommende eldrebølge. Søgne har i dag en ung befolkning og vil de neste årene få en desto større vekst i de eldre aldersgruppene. Veksten kommer for alvor om noen år, men kommunen posisjonerer seg nå.

  • Hjemmetjenestens utgiftsramme foreslås økt med 2,7 mill. kroner fra 2017 til 2018 ramme. Videre vekst utover i økonomiplanperioden.
  • Tidligere vedtak om ca. 30 nye omsorgsboliger styrkes til 64 omsorgsboliger innenfor en ramme på 215 mill. kroner i budsjettforslaget.

Antall innbyggere over 80 år vil dobles innen 2030. Hjemmetjenesten er helt sentral i den økningen som vil komme, og er derfor en av de enhetene i kommunen som styrkes mest. Det er også viktig å få på plass gode bygningsmessige løsninger, sier konstituert kommunalsjef Svein Resset. Han peker også på økte bevilgninger til funksjonshemmede i budsjettforslaget, og at det også på dette området planlegges investeringer i nye boliger og framtidig utvidelse av lokaler til avlastningstjenesten for barn og unge.

Store investeringer

I forhold til forrige økonomiplan er samlede investeringer i fireårsperioden økt med 257 mill. kroner. investeringer innen vann og avløp har økt med 32 mill. kroner, mens investeringer utenom selvkostområdet har økt med 225 mill. kroner. Den store økningen skyldes blant annet at estimatet på kommunens del av ny kombinert skole på Tangvall er oppjustert med 100 mill. kroner, samt at antall nye omsorgsboliger med tilgang på hel døgns tjenester er økt fra 30 til 64 og kostnadsestimatet er økt med over 100 mill. kroner.

Økonomiplan

Her kan du lese rådmannens forslag til økonomiplan

Forslag til økonomiplan 2018 - 2021


Publisert: 07.11.2017 15:24
Sist endret: 08.11.2017 09:00