Økonomiplan 2017 - 2020

Rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020 foreslår relativt små endringer og store investeringer.

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?Økonomisjef Ståle Øverland i Søgne kommune presenterer rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020 (Foto: N247)

Små endringer

Kursen som ble satt i 2016-budsjettet holdes fast i rådmannens forslag til budsjett for 2017 og økonomiplan fram til 2020. Både på driftssiden og investeringssiden foreslås relativt små endringer.

Det ble gjort et grundig arbeid med 2016-budsjettet, både administrativt og med et enstemmig budsjettvedtak i kommunestyret. Forslaget til budsjett for 2017 viderefører retningen som ble lagt da, med et særlig fokus på tidlig innsats. Skal vi få resultater må satsingen få virke over tid og vi må videreføre og forsterke det tverrfaglige arbeidet, sier rådmann Kim Høyer Holum.

Satser på tidlig innsats

Tidlig innsats handler om å gi hjelp så tidlig som mulig i et menneskes liv, enten vanskene oppstår i førskolealder eller senere i livet. Innenfor en begrenset budsjettramme har rådmannen prioritert å videreføre denne satsingen, selv om tiltakene gir høyere utgifter i 2017 enn i 2016 fordi endringene nå skal virke hele året. Blant tiltakene er:

 • Psykososialt team på skolene er finansiert med 4,5 årsverk i dette budsjettet. I tillegg kommer andre tiltak som tverrfaglige team på skolene, beredskapsteam og elevombud.
 • Helseenhetens budsjett er økt og det er stort fokus på helse inn i oppvekst. Nye stillinger fra 2016, som helsesøster, jordmor, barneergoterapeut og styrking av familiesenteret er lagt inn med helårseffekt i 2017.
 • Kraftfull satsing på uteområder både i barnehagene og barneskolene, med til sammen opp mot 10 mill. kroner i 2017 og 2018.
 • Tidlig innsats i skolen er vektlagt i ny budsjetteringsmodell for skolene. Barneskolene får i tillegg statlige tilskudd til økt lærertetthet 1.-4. trinn.
 • Det foreslås en kraftig økning av barnevernstjenestens budsjett (3,4 mill. kroner/20%). Dette legger til rette for økt innsats for en viktig gruppe, selv om mye av økningen er for å tilpasse budsjettet til faktiske utgifter.

Det arbeides godt for å styrke tidlig innsats. Det er viktig med et godt sikkerhetsnett rundt barn som har behov for det. Vel så viktig som økte bevilgninger er hvordan vi organiserer arbeidet og samhandler mellom ulike enheter og sektorer. Også på dette arbeidet er vi godt i gang, sier kommunalsjef oppvekst Jon Wergeland.

Omsorgssektoren

Kommunen posisjonerer seg for kommende eldrebølge. Søgne har i dag en ung befolkning og vil de neste årene få en desto større vekst i de eldre aldersgruppene. Veksten kommer for alvor om noen år, men kommunen posisjonerer seg nå.

 • Hjemmetjenestens utgiftsramme foreslås økt med 3 mill. kroner fra 2016 til 2017, tilsvarende 7% av enhetens ramme. Videre vekst utover i økonomiplanperioden.
 • Institusjonsenhetens kapasitet er økt med nye rom. Til sammen er det budsjettert med 1,5 mill. kroner i økte utgifter, hvorav halvparten ble lagt inn i 2016 og halvparten foreslås som en økning fra 2017.
 • Tidligere vedtak om ca. 30 nye omsorgsboliger innenfor en ramme på 112,5 mill. kroner videreføres i budsjettforslaget, og det foreslås ytterligere midler i 2020 til planlegging av videre utbygging.

Antall innbyggere over 80 år vil dobles innen 2030. Hjemmetjenesten er helt sentral i den økningen som vil komme, og er derfor en av de enhetene i kommunen som styrkes mest. Det er også viktig å få på plass gode bygningsmessige løsninger. Her bør vi imidlertid ta oss noe mer tid til planlegging, og ikke konkludere endelig før helse og omsorgsplanen behandles i 2017, sier konstituert kommunalsjef Svein Resset. Han peker også på økte bevilgninger til funksjonshemmede i budsjettforslaget, og at det også på dette området planlegges investeringer i nye boliger og framtidig utvidelse av lokaler til avlastningstjenesten for barn og unge.

Store investeringer

Søgne kommune står foran store løft på investeringssiden for å sikre lokaler av god kvalitet og med tilstrekkelig kapasitet i årene som kommer. Søgne vil som en attraktiv kommune legge til rette for befolkningsvekst, og vi får i tillegg en stor vekst i de eldre aldersgruppene. Neste fireårsperiode budsjetteres det derfor med investeringer på 641 mill. kroner. Til sammenligning ble det investert 226 mill. kroner i fireårsperioden 2012-2015. Det største prosjektet er nytt skolesenter på Tangvall, men det planlegges også en ny kommunal barnehage og store investeringer innen pleie og omsorg (investeringsbudsjettet følger vedlagt).

Søgne kommune har hatt gode driftsresultater de siste årene, samtidig som vi har lavere gjeld og større reserver enn gjennomsnittet. «Søgne kommune har et godt økonomisk utgangspunkt, men planlagte investeringer vil øke kommunens gjeld med over 270 mill. kroner og årlige rente og avdragsutgifter med anslagsvis 15 mill. kroner, selv med dagens lave rente. Dette vil legge stort press på kommunens budsjetter noen år fram i tid, og gjør det ekstra viktig å holde igjen på driftsutgiftene nå», sier økonomisjef Ståle Øverland.

Små endringer

 • Ingen endring i eiendomsskatten.
 • Årsgebyr for vann og avløp reduseres samlet sett med 333 kroner for en vanlig husstand.
 • Normalt renovasjonsgebyr er fra Avfall Sør økes ikke fra 2016 til 2017.P
 • risene for kommunale båtplasser i Solta båthavn økes ikke fra 2016 til 2017.
 • Foreldrebetalingen i barnehagene øker med 75 kroner per måned, fra 2 655 til 2 730 kroner, i tråd med økt makspris i statsbudsjettet.
 • Prisen på andre kommunale tjenester økes med 2,5 prosent.

Økonomiplan

Her kan du lese rådmannens forslag til økonomiplan 2017 - 2020. Kommunestyret skal behande saken 15. desember

Økonomiplan 2017 - 2020

 


Publisert: 09.11.2016 08:58
Sist endret: 09.11.2016 09:11