Kommuneplaner

Innhold

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

hva forsøkte du å finne?


Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel

Søgne kommune har startet opp arbeidet med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Dette ble vedtatt i formannskapet i Søgne kommune 16. november 2016. Det bes nå om innspill til planarbeidet og forslag til planprogram for arbeidet legges ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningsloven §§ 11-12 og 11-13. Planprogrammet skal beskrive planprosessen og legge føringer for hvilke tema som skal vurderes i arbeidet med kommuneplanen. Det framgår av forslag til planprogram at samfunnsdelen av kommuneplanen skal revideres først, så vil arealdelen bli revidert i tråd med føringene i samfunnsdelen.

Forslag til planprogram finnes også lagt ut i papirversjon i servicetorget på rådhuset.

Innspill til planarbeidet og uttalelser til planprogrammet sendes til Søgne kommune, Postboks 1051, 4682 Søgne, eller på e-post til postmottak@sogne.kommune.no. Har du konkrete innspill til arealdelen av kommuneplanen ber vi om at vedlagte mal for innspill benyttes.

Høringsfrist 30. januar 2017.

 Dokumenter:

Kommuneplan

Kommunedelplaner

Kommunal planstrategi

Planstrategien skal bygge på utfordringsbildet og forventet utvikling i kommunen som samfunn og organisasjon.

Innen et år etter at nytt kommunestyre er konstituert skal kommunen vedta en planstrategi, jf. plan- og bygningsloven § 10-1. Den kommunale planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk i kommunen som samfunn og organisasjon. Hovedspørsmålet ved behandling av planstrategien er om kommuneplanen skal revideres eller videreføres i kommunestyreperioden.

Gjeldende planstrategi


Publisert: 10.12.2015 09:51
Sist endret: 10.12.2015 09:54